Louter schriftelijke procedure op vraag van de partijen

Vanaf 10  december 2021 zal de louter schriftelijke procedure niet enkel op initiatief van de rechter maar ook op verzoek van de partijen kunnen opgestart worden.

In één van de bestaande procedurestukken (verzoekschrift, nota met opmerkingen, de kennisgeving dat geen synthesememorie zal worden neergelegd of de synthesememorie) kan om een louter schriftelijke procedure worden verzocht.  De titel van het procedurestuk dient dan de vermelding "verzoek tot behandeling via een louter schriftelijke procedure" te bevatten. De andere partij moet hier vervolgens uitdrukkelijk mee instemmen en de griffie zal haar aandacht hier nog eens op vestigen. Wie niet reageert wordt geacht in te stemmen met een afhandeling via de louter schriftelijke procedure.

Indien vervolgens ook  de rechter die de zaak behandelt, instemt met het verzoek, stelt hij de partijen hiervan per beschikking in kennis en legt hij de datum vast waarop de debatten worden gesloten. Deze datum ligt minstens acht dagen na de datum van verzending van de beschikking om de partijen de mogelijkheid te bieden, indien zij dit wensen, een schriftelijk stuk in te dienen dat ‘pleitnota’ wordt genoemd. Het volledige verloop van de procedure wordt beschreven in het nieuwe artikel 39/73-2 van de vreemdelingenwet, dat werd ingevoegd door de wet van 30 juli 2021 (B.S. 30/11/2021).   

 

10/12/2021