Openbare orde en nationale veiligheid

Wanneer het verblijf van een vreemdeling slechts kan worden beëindigd door de bevoegde minister, kan een eventueel daarop volgende beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten ook enkel worden genomen door deze minister. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is, in deze situatie, bovendien alleen mogelijk op de specifiek daartoe bepaalde rechtsgrond.

In een beslissing tot het beëindigen van het verblijf, die gesteund is op een wetsbepaling waarin wordt voorzien dat de beslissing kan worden genomen op basis van de vaststelling dat er ‘ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid’ bestaan, kan tevens worden vastgesteld dat uit het gedrag van de betrokken vreemdeling kan worden afgeleid dat er ‘dwingende redenen van nationale veiligheid’ spelen.

Bij de evaluatie van het mogelijke risico op een schending van artikel 3 van het EVRM in het geval van een verwijdering naar Marokko van een Marokkaans onderdaan wiens verblijf werd beëindigd omwille van het gevaar dat hij vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid dient de bevoegde minister de door de vreemdeling aangebrachte gegevens inzake zijn persoonlijke situatie aan een zorgvuldig onderzoek te onderwerpen (RvV 14 december 2018, nrs. 214 051 VK, 214 065 VK, 214 066 VK en 214 067 VK).

21/12/2018