Verwijdering van een vreemdeling die een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid naar Marokko

Louter op basis van zijn gedrag kan worden besloten dat een vreemdeling een dergelijk gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid dat een beëindiging van diens verblijf en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten gerechtvaardigd zijn. Het is niet vereist dat de betrokken vreemdeling reeds effectief werd veroordeeld.   

Met verwijzing naar recente rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft de Raad geoordeeld dat de algemene situatie in Marokko niet van die aard is dat een verwijdering van een Marokkaans onderdaan die banden heeft met extremistische organisaties naar dat land automatisch een miskenning inhoudt van artikel 3 van het EVRM. Een rigoureus individueel onderzoek is evenwel vereist. (RvV 16 november 2018, nr. 212 381)

16/11/2018