Ontstaan

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is opgericht bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze wet kwam tot stand ten gevolge van het wetsontwerp ingediend door de regering bij de Kamer van volksvertegenwoordigers op 10 mei 2006.

De belangrijkste reden voor deze diepgaande hervorming was de globale gerechtelijke achterstand in het vreemdelingencontentieux, voornamelijk bij de Raad van State, maar ook bij de thans opgeheven Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBC) waarvan de Raad de historische achterstand erfde. Vanaf zijn ontstaan stond de Raad voor twee belangrijke uitdagingen: enerzijds diende de Raad een contentieux te verwerken dat in 2003-2004 82% van de beroepen voor de Raad van State vertegenwoordigde en anderzijds diende hij de historische achterstand van de VBC weg te werken.

Voor meer informatie over de oprichting van de Raad: zie memorie van toelichting bij het wetsontwerp.

De Raad vatte officieel zijn werkzaamheden aan op 1 juni 2007.