Jobstudenten voor het onthaal (juli + augustus + sept 2023)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van het

onthaal (juli + augustus + sept 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV telt ongeveer 250 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés).

Meer informatie over de RvV: http://www.cce-rvv.be/

Voorwaarden:

 • Student zijn of diploma behaald hebben in juni.
 • Een blanco bewijs van goed zedelijk gedrag
 • Minimum 18 jaar zijn, in de maand voorafgaand aan de start dag, om te kunnen worden aangeworven.
 • Aanwervingen gebeuren per volledige maand (juli/augustus/september), telkens te beginnen op de eerste van de maand.

Taakomschrijving:

Het gaat voornamelijk om volgende taken:

 • Onthaal van klanten verzorgen (advocaten, verzoekers, leveranciers, tolken, …). Hen te woord staan.
 • Telefoons ontvangen en doorschakelen
 • Eenvoudige administratieve taken uitvoeren: klassement, postbehandeling, mails verzenden, …
 • Documenten/post in ontvangst nemen en aftekenen voor ontvangst (administratieve dossiers, prestatiefiche tolken, …). Intern bezorgen aan de betrokken diensten.
 • Planning van de terechtzitting afficheren.
 • De zittingszalen in orde brengen voor de volgende geplande terechtzittingen
 • Toezicht houden bij consultatie van dossiers
 • Toezicht houden op de rust aan de zittingzalen
 • Beheren van het klassement: verzamelen van de te klasseren documenten, klasseren en verzorgen van de toegankelijkheid van het klassement
 • Coderen en invoeren van gegevens in geautomatiseerde bestanden om de verdere exploitatie van de gegevens te vergemakkelijken
 • Beheren van de vergaderaanvragen; richt de vergaderzalen in conform de aanvraag en voorziet deze van het nodige materiaal.

Ervaring:

Geen ervaring vereist.

Profiel:

Volgende competenties zijn belangrijk voor de functie:

 • Je structureert je werk door prioriteiten te stellen en voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

Pluspunten:

 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, …)
 • Kennis van de andere landstaal
 • Een algemene interesse in asiel en migratie (kennis niet vereist).

Een goede motivatie is zeer belangrijk.

Verloning:

Aanwerving als niveau D administratief medewerker

Voordelen:

 • Recht op 2 verlofdagen/maand.
 • - Tussenkomst in het woon-werkverkeer.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie betreffende de jobinhoud kan u terecht bij:

Dhr. Laurens Jans, attaché P&O, 02 791 61 90, laurens.jans@rvv-cce.fgov.be

Mevr. Femke Broucke, diensthoofd P&O, 02 791 60 62, femke.broucke@rvv-cce.fgov.be

Hoe solliciteren?

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht aan cce-rvvpo@ibz.be

 • Voor de functie in juli: ten laatste tegen 15 mei 2023 inbegrepen.
 • Voor de functie in augustus/september: ten laatste tegen 1 juni 2023 inbegrepen.

De RvV kan beslissen om een verkennend informeel gesprek te organiseren.

04/05/2023