FAQ

0. Tegen welke beslissingen kan ik een beroep indienen bij de Raad en welke procedure moet ik dan volgen?

0.1. De beslissing werd genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

De procedure in volle rechtsmacht, moet worden gevolgd voor de beslissingen genomen door de commissaris-generaal. Met name alle beslissingen betreffende een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag). Het betreft onder meer een beslissing tot weigering/ uitsluiting/intrekking van de vluchtelingenstatus en/of de subsidiaire beschermingsstatus, tot kennelijke ongegrondheid van de aanvraag of tot beëindiging van de behandeling of niet-ontvankelijkheid van de aanvraag. (zie artikel 39/2, §1 van de Vreemdelingenwet)

0.2. De beslissing werd niet genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

De overige beslissingen die worden genomen met toepassing van de vreemdelingenwetgeving (zoals bedoeld in artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet), worden meestal genomen door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (de Dienst Vreemdelingenzaken) of door het gemeentebestuur. Tegen al deze beslissingen kan u een annulatieberoep indienen.

Deze beslissingen komen grotendeels overeen met de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 27 oktober 1981).

Overzicht van de bestreden beslissingen inzake annulatie (bij wijze van voorbeeld):

 • beslissing tot terugdrijving (bijlage 11)
 • beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving - asielzoeker (bijlage 11bis)
 • beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving - asielzoeker (bijlage 11ter)
 • bevel om het grondgebied te verlaten – model A (bijlage 12)
 • bevel om het grondgebied te verlaten – model B (bijlage 13)
 • beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage13bis)
 • bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker (bijlage 13quinquies)
 • bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies)
 • bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (13septies)
 • beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14)
 • beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter)
 • beslissing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag (bijlage 15ter)
 • beslissing tot niet-inoverwegingneming van een aanvraag tot machtiging tot vestiging (bijlage 16ter)
 • verwerping van een aanvraag tot machtiging tot vestiging/tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene (bijlage 17)
 • beslissing tot niet-inoverwegingneming (bijlage 19quinquies)
 • beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20)
 • beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21)
 • beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag tot duurzaam verblijf (bijlage 23)
 • beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf (bijlage 24)
 • beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens (bijlage 25quater)
 • beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater)
 • bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis)
 • attest van afname van een verblijfs-/vestigingsvergunning of van een verblijfsdocument (bijlage 37)
 • bevel tot terugbrenging (bijlage 38)
 • beslissing tot niet-inoverwegingneming van een aanvraag in het raam van art. 9, tweede lid Vreemdelingenwet (bijlage 40)
 • weigering visum (lang verblijf: gezinshereniging, student, … kort verblijf: toerisme, familiebezoek…)
 • weigering art. 9bis, 9ter van de Vreemdelingenwet of oud art. 9, derde lid van de Vreemdelingenwet
 • ministerieel besluit tot terugwijzing (art. 20, eerste lid Vreemdelingenwet)
 • koninklijk besluit tot uitzetting (art. 20, tweede lid Vreemdelingenwet)
 • formulier A (bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde)
 • formulier E (bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde)
 • het niet behandelen van een aanvraag van een "aanvraag van een verklaring van inschrijving / aanvraag van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van zwitserse onderdaan" (bijlage 19)
 • het niet verlengen van een bijzonder verblijfsdocument (bijlage 35)
 • ...

1 Hoe kan ik een beroep indienen volgens de procedure in volle rechtsmacht?

1.1 Wat betekent "volle rechtsmacht"?

De Raad onderwerpt het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek en spreekt zich uit over de grond van de zaak. De Raad heeft dus de bevoegdheid om de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te hervormen of te bevestigen. Ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich heeft gebaseerd om tot zijn beslissing te komen, kan de Raad, bij wijze van arrest, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toekennen of weigeren aan een verzoeker die een beroep heeft ingediend tegen een beslissing die voor hem geheel of gedeeltelijk ongunstig is.
Onder bepaalde omstandigheden kan de Raad de bestreden beslissing vernietigen en het dossier terugzenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die vervolgens een nieuwe beslissing moet nemen.

Onder punt 0 vind u terug tegen welk beslissingen u een beroep in volle rechtsmacht kan indienen.

1.2 Binnen welke termijn moet ik mijn beroep indienen?

U moet uw beroep indienen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing.

Let op #1: indien u vastgehouden bent of ter beschikking van de regering bent gesteld op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing, bedraagt deze termijn 10 dagen.

Let op #2: indien het beroep is ingediend tegen een beslissing tot niet-ontvankelijkheid of de commissaris-generaal versneld, binnen de 15 werkdagen over  de aanvraag heeft beslist, bedraagt de beroepstermijn ook slechts 10 dagen. Deze termijn wordt verder teruggebracht naar 5 dagen indien het een niet-ontvankelijkheidsbeslissing van een volgend verzoek om internationale bescherming betreft en u vastgehouden bent of ter beschikking bent gesteld van de regering.

 1. Indien de bestreden beslissing per bode tegen ontvangstbewijs wordt overgemaakt, begint de termijn te lopen op de eerste dag na kennisneming van de bestreden beslissing.
 2. Indien de bestreden beslissing per aangetekend schrijven ter kennis werd gebracht, begint de termijn te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op de dag waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd. Dit houdt in dat er eerst 2 werkdagen worden geteld (zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen !) en dat vervolgens de beroepstermijn begint te lopen vanaf de derde werkdag.

Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan wordt de termijn verschoven naar de eerst daarop volgende werkdag.

1.3 Hoe kan ik een beroep indienen tegen een beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen?

Volgens de algemene regel wordt een beroep ingediend bij verzoekschrift bij ter post aangetekende brief ter attentie van de Raad.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
‘Laurentide’, Gaucheretstraat 92-94
1030 Brussel
BELGIE

Een beroep kan niet per fax, per bode of per mail worden ingediend.

Belangrijke uitzondering: indien u vastgehouden bent of ter beschikking van de regering bent gesteld, kan u het verzoekschrift ook afgeven aan de directeur van de strafinrichting of van de welbepaalde plaats waar u zich bevindt of aan één van zijn gemachtigden, die het dan onmiddellijk per bode of per fax overzendt aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (zie 3.2 De versnelde procedure)

Het verzoekschrift kan worden ingediend door u of door uw advocaat.

Het verzoekschrift moet vermelden:

 • uw naam;
 • uw nationaliteit;
 • het kenmerk van uw dossier bij de verwerende partij zoals vermeld op de bestreden beslissing;
 • uw verblijfsadres;
 • uw gekozen woonplaats in België (voor meer verduidelijking over de gekozen woonplaats, zie vraag nr. 2.6);
 • de vermelding van de beslissing waartegen u een beroep indient;
 • een uiteenzetting van de feiten en de middelen die ter ondersteuning van het beroep worden aangevoerd;
 • de keuze van de taal voor het horen ter terechtzitting;
 • de naam en de hoedanigheid van de persoon die het verzoekschrift heeft ondertekend;
 • het verzoek te genieten van de pro deo en de stukken waaruit de aanspraak blijkt. (zie 1.7.)

Bij het originele verzoekschrift moeten vier eensluidend verklaarde afschriften en een kopie van de bestreden beslissing worden gevoegd.

De bijgevoegde stukken moeten in een nauwkeurige inventaris worden opgesomd en moeten overeenkomstig de inventaris zijn genummerd.

1.4 Bestaat er een standaardvoorbeeld van een beroep dat kan worden gedownload?

Er bestaat geen standaardvoorbeeld van een beroep dat kan worden gedownload.

1.5 In welke taal moet ik mijn beroep opstellen?

Het verzoekschrift moet u opstellen in de taal van de bestreden beslissing: dit is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans (artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet).

De Raad volgt de taal van de procedure die werd vastgelegd bij het indienen van de asielaanvraag (art. 36/69, §1, tweede lid, 6° van de Vreemdelingenwet). In zijn officiële briefwisseling met u (regularisatiebrievenen, oproepingen, kennisgevingen) zal de Raad deze taal van de procedure gebruiken.

1.6 Waarom en hoe moet ik mijn gekozen woonplaats in België kiezen? Wat moet ik doen in geval van wijziging van gekozen woonplaats?

De gekozen woonplaats is het adres waar de verzoekende partij de post betreffende haar procedure wenst te ontvangen en dit kan verschillend zijn van het adres waar ze verblijft. De procedure bij de Raad is schriftelijk en de briefwisseling tussen de Raad en de partijen wordt bij aangetekende brief naar de gekozen woonplaats verstuurd.

De gekozen woonplaats moet in België worden bepaald.

“De keuze van woonplaats” moet in het verzoekschrift worden bepaald en geldt voor het verdere verloop van de procedure. Het in het verzoekschrift eerst vermelde adres in België wordt geacht "de keuze van woonplaats" te zijn, tenzij u het uitdrukkelijk anders vermeldt. Het is van kapitaal belang dat de Raad steeds op de hoogte is van uw gekozen woonplaats en van elke wijziging hieromtrent. Elke wijziging van “de keuze van gekozen woonplaats” kan enkel bij aangetekende brief worden meegedeeld en moet op uitdrukkelijke wijze worden bekendgemaakt. Indien u in meerdere hangende zaken uw keuze van woonplaats wenst te wijzigen dient u voor elk beroep afzonderlijk, met vermelding van het volledige rolnummer van het beroep waarop de wijziging betrekking heeft, een aangetekende brief te versturen.

Indien u een advocaat hebt, kan u opteren voor een keuze van uw woonplaats op het adres van diens kantoor voor het verloop van de procedure. In dit geval ontvangt u geen briefwisseling afkomstig van de Raad; deze zal rechtstreeks en uitsluitend naar het kantoor van uw advocaat worden verstuurd.

Indien u uw gekozen woonplaats bepaalt op een adres waar u niet persoonlijk verblijft en dat geen advocatenkantoor is, moet u duidelijk de naam vermelden van de persoon die er verblijft en die de post afkomstig van de Raad in ontvangst zal nemen.

Bij wijziging van uw gekozen woonplaats, dient u volgende gegevens steeds correct te vermelden:

 • uw naam
 • het rolnummer van uw beroep (bv. RvV 40.000)
 • uw kenmerk
 • de datum van de terechtzitting (indien gekend)
 • de vroegere “gekozen woonplaats”
 • de nieuwe “gekozen woonplaats”

1.7 Is de procedure kosteloos of moet ik een rolrecht betalen?

Sinds 1 april 2011 is er een rolrecht verschuldigd, tenzij u het pro-Deosysteem geniet, in welk geval u de nodige stavingsstukken zal moeten voorleggen (art. 39/68-1 van de wet van 15 december 1980/ artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). Uw beroep zal dan ook op de rol worden ingeschreven, tenzij dat om andere redenen niet mogelijk is. (zie 3.1)

Indien u het pro-Deosysteem niet geniet, zal u een rolrecht moeten betalen waarvan het bedrag door de Raad zal worden bepaald na ontvangst van uw beroep. Het te betalen bedrag zal u worden meegedeeld per beschikking en zal moeten worden betaald binnen acht dagen met vermelding van het referentienummer, zo niet wordt het verzoekschrift niet ingeschreven op de rol.

Ingeval van terugbetaling dient de verzoekende partij of zijn advocaat zelf een schrijven te richten tot de Raad, met de expliciete vraag tot terugbetaling. Dit verzoek dient vergezeld te worden met de volgende stukken:

 • Voor een particulier: Rijksregisternummer en adres van de persoon die de gelden heeft gestort, rekeningnummer, BIC, kopie identiteitskaart, arrest en notificatieformulieren
 • Voor een advocaat die geregistreerd staat als natuurlijk persoon: rijksregisternummer, ondernemingsnummer, rekeningnummer + BIC, kopie identiteitskaart, arrest en notificatieformulieren
 • Voor een advocaat die geregistreerd staat bij een vennootschap: vestigingsnummer, ondernemingsnummer, eventueel BTW-nummer, rekeningnummer, BIC, kopie identiteitskaart, arrest en notificatieformulieren

Overzichtsnota omtrent rolrecht voor advocaten (pro deo).

1.8 Ik beschik over nieuwe gegevens en wil die aan de Raad voorleggen. Kan dit nog?

Ja. De procedure voorziet in de mogelijkheid om nieuwe gegevens aan te voeren ter ondersteuning van uw beroep. U kan zowel in uw verzoekschrift als in een aanvullende nota (en dit tot op het ogenblik van de sluiting van de debatten op de zitting) nieuwe elementen naar voor brengen om uw standpunt dat u nood heeft aan een internationale beschermingsstatus te onderbouwen. Deze aanvullende nota dient zich te beperken tot de nieuwe elementen.

1.9 Moeten stukken, documenten e.d. waarvan ik wil gebruikmaken ter ondersteuning van mijn beroep, worden vertaald?

De stukken waarvan de partijen willen gebruikmaken, worden in originele vorm of in de vorm van een kopie voorgelegd en indien ze in een andere taal dan die van de procedure werden opgesteld, moeten ze vergezeld zijn van een eensluidend verklaarde vertaling.

Indien de neergelegde documenten werden opgesteld in een andere taal dan de taal van de procedure en niet vergezeld gaan van een voor eensluidend verklaarde vertaling, is de Raad niet verplicht deze in overweging te nemen (artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).

1.10 Hoe kan ik afstand doen van een ingediend beroep?

De afstand van het beroep kan uitsluitend uitdrukkelijk geschieden, maar er zijn geen andere formaliteiten.

Wanneer uw beroep nog niet ter terechtzitting werd behandeld, deelt u de Raad bij ter post aangetekende brief mee dat u afstand wil nemen van uw beroep. Gelieve volgende gegevens steeds correct te vermelden: uw naam, het rolnummer van uw beroep (bv. RvV 40.000), uw kenmerk of OV-nummer (bv. 6.000.000) en de datum waarop uw beroep ter terechtzitting wordt behandeld (indien gekend).

De afstand van het beroep kan eveneens mondeling ter terechtzitting geschieden.

2. Hoe kan ik een beroep indienen volgens de annulatieprocedure?

2.1 Wat betekent " annulatie-="" en="" schorsingsbevoegdheid"?

De Raad beperkt het onderzoek van het beroep tot de wettigheid van de bestreden beslissing. De Raad kan een beslissing vernietigen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Indien de Raad een beslissing vernietigt, houdt deze op te bestaan en wordt ze zelfs geacht nooit te hebben bestaan. Het rechtsherstel bestaat niet in de toekenning van een verblijfsrecht, aangezien de Raad hiervoor niet bevoegd is.

Bijkomend bij een annulatieberoep kan de schorsing (van de tenuitvoerlegging) van de beslissing worden gevorderd.

Wanneer een vordering tot schorsing (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid, zie nr. 3.3) werd ingediend en de Raad deze vordering inwilligt, dan wordt de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing geschorst. Met andere woorden: de beslissing blijft, in afwachting van een definitieve uitspraak over het beroep tot nietigverklaring, bestaan, maar kan niet ten uitvoer worden gelegd.

Onder punt 0 vindt u terug welke beslissingen u een annulatieberoep kan indienen.

2.2 Hoe kan ik een “annulatieberoep” of “schorsings- en annulatieberoep” indienen?

Volgens de algemene regel wordt een beroep ingediend bij verzoekschrift bij ter post aangetekende brief ter attentie van de Raad.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
‘Laurentide’, Gaucheretstraat 92-94
1030 Brussel
BELGIE

Een beroep kan niet per fax, per bode of per mail worden ingediend.

Belangrijke uitzondering: indien u gebruik wenst te maken van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, kan u uw verzoekschrift per fax indienen (zie 3.3).

Het verzoekschrift kan worden ingediend door u of door uw advocaat.

Het verzoekschrift moet vermelden:

 • uw naam;
 • uw nationaliteit;
 • het kenmerk van uw dossier bij de verwerende partij;
 • uw verblijfsadres;
 • uw gekozen woonplaats in België (voor meer verduidelijking over de gekozen woonplaats, zie vraag nr. 2.6);
 • de vermelding van de beslissing waartegen u een beroep indient;
 • een uiteenzetting van de feiten en de middelen die ter ondersteuning van het beroep worden aangevoerd;
 • de keuze van de taal voor het horen ter terechtzitting;
 • de naam en de hoedanigheid van de persoon die het verzoekschrift heeft ondertekend;
 • het verzoek te genieten van de pro deo en de stukken waaruit de aanspraak blijkt;
 • indien de schorsing wordt gevraagd: een uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel (MTHEN).

Bij het originele verzoekschrift moeten vier eensluidend verklaarde afschriften en een kopie van de bestreden beslissing worden gevoegd.

De bijgevoegde stukken moeten in een nauwkeurige inventaris worden opgesomd en moeten overeenkomstig de inventaris zijn genummerd.

Opgelet: behoudens in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.

2.3 Binnen welke termijn moet ik mijn beroep indienen?

U moet uw beroep indienen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing.

Let op: indien u vastgehouden bent of ter beschikking van de regering bent gesteld op het ogenblijk van de kennisgeving van de bestreden beslissing, bedraagt deze termijn 10 dagen. Ook indien het gaat om een beroep wegens uiterst dringende noodzakelijkheid moet u de vordering indienen binnen 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing. Indien het  een tweede verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel betreft, wordt de termijn teruggebracht tot 5 dagen.

 1. Indien de bestreden beslissing per bode tegen ontvangstbewijs wordt overgemaakt, begint de termijn te lopen op de eerste dag na kennisneming van de bestreden beslissing.
 2. Indien de bestreden beslissing per aangetekend schrijven ter kennis werd gebracht, begint de termijn te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op de dag waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd. Dit houdt in dat er eerst 2 werkdagen worden geteld (zaterdag, zon- en feestdagen niet!) en dat vervolgens de 30 dagen van de beroepstermijn begint te lopen vanaf de derde werkdag.

Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan wordt de termijn verschoven naar de eerst daarop volgende werkdag.

2.4 Bestaat er een standaardvoorbeeld van een beroep dat kan worden gedownload?

Er bestaat geen standaardvoorbeeld van een beroep dat kan worden gedownload.

2.5 In welke taal moet ik mijn beroep opstellen?

Een verzoekschrift kan in het Nederlands, het Frans of het Duits worden ingediend.

Dit geldt eveneens voor de akten die u nadien zou neerleggen.

De taal van de procedure is in principe de taal van de bestreden akte. (artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet)

Let op: de proceduretaal is niet noodzakelijk dezelfde als deze waarin u uw verzoekschrift hebt ingediend.

In zijn officiële briefwisseling met u (regularisatiebrieven, oproepingen, kennisgevingen) zal de Raad de taal van de procedure gebruiken, dit wil zeggen, het Nederlands, het Frans en desgevallend het Duits.

2.6 Waarom en hoe moet ik mijn gekozen woonplaats in België kiezen? Wat moet ik doen in geval van wijziging van gekozen woonplaats?

De gekozen woonplaats is het adres waar de verzoekende partij de post betreffende haar procedure wenst te ontvangen en dit kan verschillend zijn van het adres waar ze verblijft. De procedure bij de Raad is voornamelijk schriftelijk en de briefwisseling tussen de Raad en de partijen wordt bij aangetekende brief naar de gekozen woonplaats verstuurd.

De gekozen woonplaats moet in België worden bepaald.

“De keuze van woonplaats” moet in het verzoekschrift worden bepaald en geldt voor het verdere verloop van de procedure. Het in het verzoekschrift eerst vermelde adres in België wodt geacht "de keuze van woonplaats" te zijn, tenzij u het uitdrukkelijk anders vermeldt. Het is van kapitaal belang dat de Raad steeds op de hoogte is van uw gekozen woonplaats en van elke wijziging hieromtrent. Elke wijziging van “de keuze van gekozen woonplaats” kan enkel bij aangetekende brief worden meegedeeld en moet op uitdrukkelijke wijze worden bekendgemaakt. Indien u in meerdere hangende zaken uw keuze van woonplaats wenst te wijzigen dient u voor elk beroep afzonderlijk, met vermelding van het volledige rolnummer van het beroep waarop de wijziging betrekking heeft een aangetekende brief te versturen.

Indien u een advocaat hebt, kan u opteren voor een keuze van uw woonplaats op het adres van diens kantoor voor het verloop van de procedure. In dit geval ontvangt u geen briefwisseling afkomstig van de Raad; deze zal rechtstreeks en uitsluitend naar het kantoor van uw advocaat worden verstuurd.

Indien u uw gekozen woonplaats bepaalt op een adres waar u niet persoonlijk verblijft en dat geen advocatenkantoor is, moet u duidelijk de naam vermelden van de persoon die er verblijft en die de post afkomstig van de Raad in ontvangst zal nemen.

Bij wijziging van de gekozen woonplaats, dient u volgende gegevens steeds correct te vermelden:

 • uw naam
 • het rolnummer van uw beroep (bv. RvV 40.000)
 • uw kenmerk
 • de datum van de terechtzitting (indien gekend)
 • de vroegere “gekozen woonplaats”
 • de nieuwe “gekozen woonplaats”

2.7 Is de procedure kosteloos of moet ik een rolrecht betalen?

Sinds 1 april 2011 is er een rolrecht verschuldigd, tenzij u het pro-Deosysteem geniet, in welk geval u de nodige stavingsstukken zal moeten voorleggen (art. 39/68-1 van de Vreemdelingenwet/artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). Uw beroep zal dan ook op de rol worden ingeschreven, tenzij dat om andere redenen niet mogelijk is. (zie 3.1)

Indien u het pro-Deosysteem niet geniet, zal u een rolrecht moeten betalen waarvan het bedrag door de Raad zal worden bepaald na ontvangst van uw beroep. Het te betalen bedrag zal u worden meegedeeld en zal moeten worden betaald binnen acht dagen met vermelding van het referentienummer, zo niet wordt het verzoekschrift niet ingeschreven op de rol.

In geval van terugbetaling, dient de verzoekende partij of zijn advocaat zelf een schrijven te richten tot de RvV, met de expliciete vraag tot terugbetaling. Dit verzoek dient vergezeld te worden met de volgende stukken:

 • Voor een particulier: Rijksregisternummer en adres van de persoon die de gelden heeft gestort, rekeningnummer, BIC, kopie identiteitskaart, arrest en notificatieformulieren
 • Voor een advocaat die geregistreerd staat als natuurlijk persoon: Rijksregisternummer, ondernemingsnummer, rekeningnummer + BIC, kopie identiteitskaart, arrest en notificatieformulieren
 • Voor een advocaat die geregistreerd staat bij een vennootschap: vestigingsnummer, ondernemingsnummer, eventueel BTW-nummer, rekeningnummer, BIC, kopie identiteitskaart, arrest en notificatieformulieren

Overzichtsnota omtrent rolrecht voor advocaten (pro deo).

2.8 Ik beschik over nieuwe gegevens en wil die aan de Raad voorleggen. Kan dit nog?

In principe kunnen bij een annulatieberoep geen nieuwe gegevens worden voorgelegd. Aangezien de Raad zich bij het annulatieberoep tot een wettigheidscontrole beperkt, waarbij de Raad slechts rekening kan houden met de gegevens die aan het bestuur voorlagen op het ogenblik dat dit bestuur de bestreden beslissing heeft genomen, kan met deze gegevens geen rekening worden gehouden.

2.9 Moeten stukken, documenten e.d. waarvan ik wil gebruikmaken ter ondersteuning van mijn beroep, worden vertaald?

De stukken waarvan de partijen willen gebruikmaken, worden in originele vorm of in de vorm van een kopie voorgelegd en indien ze in een andere taal dan het Frans, Nederlands of Duits werden opgesteld, moeten ze vergezeld zijn van een eensluidend verklaarde vertaling.

Indien de neergelegde documenten werden opgesteld in een andere taal dan de taal dan het Frans, Nederlands of Duits en niet vergezeld gaan van een voor eensluidend verklaarde vertaling, is de Raad niet verplicht ze in overweging te nemen. (artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).

2.10 Hoe kan ik afstand doen van een ingediend beroep?

De afstand van het beroep kan uitsluitend uitdrukkelijk geschieden, maar er zijn geen andere formaliteiten.

Wanneer uw beroep nog niet ter terechtzitting werd behandeld, deelt u de Raad bij ter post aangetekende brief mee dat u afstand wil nemen van uw beroep. Gelieve volgende gegevens steeds correct te vermelden: uw naam, het rolnummer van uw beroep (bv. RvV 40.000), uw kenmerk of OV-nummer (bv. 6.000.000) en de datum waarop uw beroep ter terechtzitting zal worden behandeld (indien gekend).

De afstand van het beroep kan eveneens mondeling ter terechtzitting geschieden.

2.11 Moet ik een synthesememorie neerleggen?

Dit is niet verplicht. De griffie brengt u steeds per aangetekend schrijven op de hoogte van de mogelijkheid om een synthesememorie in te dienen.
Indien u een synthesememorie wenst neer te leggen, dient u de griffie dit binnen de 8 dagen te laten weten. U beschikt dan over 15 dagen vanaf de eerst brief van de griffie om uw synthesememorie neer te leggen. Deze synthesememorie dient een samenvatting te zijn van alle aangevoerde middelen. De Raad zal enkel deze synthesememorie bekijken en oordelen of deze voldoet aan de vereisten van artikel 39/81, vijfde lid van de Vreemdelingenwet.
Indien u wenst om geen synthesememorie neer te leggen, dient u dit tevens binnen de 8 dagen aan de griffie mee te delen. De Raad zal dan de procedure verderzetten op basis van de reeds ingediende stukken (verzoekschrift, administratief dossier, nota met opmerkingen, briefwisseling).

3. Hoe verloopt de procedure nadat mijn beroep werd ingediend?

3.1 Gemeenschappelijke gegevens bij het verloop van een gewone procedure in “volle rechtsmacht” en in “annulatie”

Na ontvangst van uw beroep zal uw beroep door de griffie worden onderzocht.

Indien uw beroep bepaalde onregelmatigheden vertoont, zal u een brief van de griffie ontvangen met de vraag uw beroep te regulariseren in de volgende gevallen:

 • U hebt het rolrecht niet betaald of u heeft geen pro Deo-stukken toegestuurd.
 • U hebt geen afschrift van de bestreden akte of van het stuk waarbij de handeling ter kennis is gebracht, bij uw beroep gevoegd.
 • U hebt geen vier afschriften van het verzoekschrift bij uw beroep gevoegd.
 • Uw beroep is niet ondertekend.
 • U hebt geen woonplaats in België gekozen.
 • U hebt geen inventaris van de stukken die alle overeenkomstig die inventaris moeten zijn genummerd, bij uw beroep gevoegd.

Indien u uw beroep binnen 8 dagen na ontvangst van de brief van de griffie regulariseert, wordt het beroep geacht te zijn ingediend op de datum van de eerste verzending ervan.

Belangrijk: een beroep dat niet, onvolledig of laattijdig is geregulariseerd, wordt geacht niet te zijn ingediend.

Indien uw beroep geen onregelmatigheden vertoont, zal er een rolnummer (bv. 45 215) aan worden toegekend. Dit rolnummer moet worden vermeld in elke briefwisseling die u met de Raad zal voeren.

Een kopie van uw beroep wordt ter kennis gebracht van de verwerende partij. De verwerende partij moet het administratief dossier waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, aan de Raad bezorgen en kan hieraan een nota met opmerkingen toevoegen. In afwachting van de verzameling van de processtukken van de verwerende partij zal u normaliter niets van de Raad ontvangen.

Zodra alle processtukken zijn opgevraagd en uitgewisseld, zal u of uw advocaat (indien u er een hebt) een oproepingsbrief met de datum en de plaats van behandeling van uw beroep ter terechtzitting ontvangen. (zie eveneens punt 5).

3.2 De versnelde procedure in “volle rechtsmacht”

Indien u op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing vastgehouden bent, voorzien de artikelen 39/77 en 39/77/1 van de wet van 15 december 1980 in een versnelde behandeling van uw beroep door de Raad. Het betreft de versnelde en de versnelde “bis” procedure in “volle rechtsmacht”.

1. De indiening van het beroep

Het verzoekschrift moet u opstellen in de taal van de bestreden beslissing: dit is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans (artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet).

Indien u op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing bent vastgehouden moet het verzoekschrift worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de bestreden beslissing.

Indien u op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing bent vastgehouden en het betreft een beroep tegen een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek om internationale bescherming, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen een termijn van 5 dagen na de kennisgeving van de bestreden beslissing.

U kan het beroep per aangetekend schrijven sturen naar de Raad alsook afgeven aan de directeur van de strafinrichting of van de welbepaalde plaats waar u zich bevindt of aan één van zijn gemachtigden, die het dan onmiddellijk per bode of per fax overzendt aan de Raad.

U vermeldt steeds het faxnummer waarop de Raad u kan bereiken.

2. De kennisgeving van het beroep en het opvragen van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen

De griffie van de Raad zorgt voor de uitwisseling van de processtukken. Zolang u vastgehouden bent, geschiedt dit per fax. Om die reden vermeldt u steeds het faxnummer waarop de griffie van de Raad u kan bereiken.

3. De kennisgeving van de nota met opmerkingen, de oproeping en de terechtzitting

Binnen drie werkdagen (versnelde-procedure ) of twee werkdagen (versnelde-bis-procedure) na de kennisgeving, ten laatste ter terechtzitting, bezorgt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het administratief dossier aan de Raad. Hij kan hieraan een nota met opmerkingen toevoegen.

Indien het administratief dossier en de nota zijn toegestuurd of na het verstrijken van de termijn, worden de partijen ter terechtzitting opgeroepen. De partijen worden opgeroepen om te verschijnen binnen ten hoogste drie werkdagen na de oproeping. De Raad vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken het nodige te doen, opdat u persoonlijk ter terechtzitting zou kunnen verschijnen.

4. Het arrest

Er zal een arrest worden uitgesproken binnen 5 werkdagen na sluiting van de debatten.

Het arrest wordt u per fax ter kennis gebracht, indien u nog vastgehouden bent. Een kennisgeving van het arrest volgt bij ter post aangetekende brief.

3.3 De versnelde procedure-bis in “volle rechtsmacht”

Indien u op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing vastgehouden bent en het betreft een beslissing tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag, dan voorziet artikel 39/77/1 van de wet van 15 december 1980 voor u in de mogelijkheid een beroep in te dienen volgens de versnelde procedure-bis in “volle rechtsmacht”.

1. De indiening van het beroep

Het verzoekschrift moet worden opgesteld in de voorgeschreven proceduretaal en moet worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de bestreden beslissing of binnen een termijn van 5 dagen indien het een tweede beslissing tot niet-inoverwegingneming betreft.

U kan het beroep per aangetekend schrijven sturen naar de Raad alsook afgeven aan de directeur van de strafinrichting of van de welbepaalde plaats waar u zich bevindt of aan één van zijn gemachtigden, die het dan onmiddellijk per bode of per fax overzendt aan de Raad.

U vermeldt steeds het faxnummer waarop de Raad u kan bereiken.

2. De kennisgeving van het beroep en het opvragen van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen

De griffie van de Raad zorgt voor de uitwisseling van de processtukken. Zolang u vastgehouden bent, geschiedt dit per fax. Om die reden vermeldt u steeds het faxnummer waarop de griffie van de Raad u kan bereiken.

3. De kennisgeving van de nota met opmerkingen, de oproeping en de terechtzitting

Binnen drie werkdagen na de kennisgeving bezorgt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het administratief dossier aan de Raad. Hij kan hieraan een nota met opmerkingen toevoegen. Indien de nota niet tijdig werd neergelegd, kan deze nog ten laatste ter zitting worden neergelegd.

Ten laatste binnen de werkdag na ontvangst van het beroep, worden de partijen ter terechtzitting opgeroepen. De partijen worden opgeroepen om te verschijnen binnen ten hoogste drie werkdagen na de oproeping. De Raad vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken het nodige te doen, opdat u persoonlijk ter terechtzitting zou kunnen verschijnen.

4. Het arrest

Er zal een arrest worden uitgesproken binnen 2 werkdagen na sluiting van de debatten.

Het arrest wordt u per fax ter kennis gebracht, indien u nog vastgehouden bent. Een kennisgeving van het arrest volgt bij ter post aangetekende brief.

3.4 De procedure tot schorsing (van de tenuitvoerlegging) bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)

1. Wanneer kan ik een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid indienen?

Indien u van oordeel bent dat de uitspraak over een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel te laat zou komen als u via de gewone schorsingsprocedure een vordering zou indienen, kan u een verzoekschrift tot schorsing bij UDN indienen. U dient een uiteenzetting van feiten te geven die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.

Let op:

Indien u reeds een beroep tot schorsing en annulatie heeft ingediend dat reeds op de rol werd ingeschreven en de tenuitvoerlegging van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel ten aanzien van u wordt imminent, waardoor volgens u de uitspraak in de gewone schorsingsprocedure te laat zal komen, dan kan u bij wege van voorlopige maatregel, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, de Raad verzoeken om uw schorsingsverzoek zo snel mogelijk te behandelen.

2. Hoe en op welk tijdstip moet ik mijn beroep indienen?

Het verzoekschrift met aanhef “schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN)” moet worden opgesteld in het Frans, Nederlands of het Duits (zie punt 2.5) en moet worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de bestreden beslissing of binnen een termijn van 5 dagen indien het een tweede of volgende verwijderingsmaatregel betreft.

Het verzoekschrift kan worden ingediend door u of door uw advocaat. Het is belangrijk dat u steeds volgende gegevens vermeldt: het telefoonnummer, het faxnummer en het gsm-nummer waarop de griffier van wacht van de Raad u kan bereiken.

Aan het eventuele verschuldigd rolrecht moet nog niet zijn voldaan op het ogenblik van het indienen van een verzoekschrift bij UDN.

U kan de vordering tot schorsing of de vordering tot het opleggen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid indienen als volgt:

- per fax, op een faxnummer dat uitsluitend hiervoor is voorbehouden:

 • voor de UDN in het Frans: fax: 02 791 64 01
 • voor de UDN in het Nederlands: fax: 02 791 64 00

Richtlijnen wat het indienen van een verzoekschrift per fax betreft:

 • Het indienen van een verzoekschrift per fax op eender welk uur van de avond en de nacht, brengt een heel  mechanisme in actie. De griffier en de magistraat van wacht moeten in de eerste plaats kennis nemen van de stukken. De ontvankelijkheid van het verzoekschrift dient gecontroleerd te worden. Vervolgens dienen zij contact op te nemen met de permanentie van de Dienst Vreemdelingenzaken om te bepalen of/wanneer de verzoekende partij gerepatrieerd zal worden.
 • In veel  gevallen stellen de magistraat en de griffier vast dat de behandeling van de zaak had kunnen wachten tot de volgende dag omdat er geen datum voor repatriëring was vastgesteld of omdat de repatriëring pas enkele dagen later plaats zal vinden.
 • Om deze redenen, vraagt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, om het indienen van verzoekschriften laat op de avond of ’s nachts uit te stellen tot de volgende dag indien de zaak  geen onmiddellijke behandeling behoeft  en indien de beroepstermijn niet dreigt te verlopen.

- ofwel, per bode tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de griffie. Dit is mogelijk op de dagen en uren waarop de griffie toegankelijk is voor het publiek.

De openingsuren van het onthaal van de Raad zijn van maandag tot vrijdag van 8:30 uur tot 16:00 uur.

- ofwel, bij ter post aangetekende brief verstuurd naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
‘Laurentide’, Gaucheretstraat 92-94
1030 Brussel
BELGIË

Vanaf 15 januari 2018,  zal er geen onmiddellijk gevolg gegeven worden aan faxberichten ontvangen op de Raad op een werkdag tussen 17u en 8u s ’morgens, alsook tijdens de feestdagen of tijdens de  weekends. 

Bijgevolg, voor de beroepen die op een werkdag tussen 17u en 8u s ‘morgens, tijdens de feestdagen  of tijdens het weekend worden ingediend, dienen de verzoekende partijen die van oordeel zijn dat hun verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het een onmiddellijke reactie behoeft, telefonisch contact op te nemen met de wachtgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluit zich zodoende aan bij de praktijk die sinds 1 maart 2013 gangbaar is bij de Raad van State. 

De wachtgriffier kan op het volgende nummer telefonisch bereikt worden: 
0478 65 39 77 voor de Nederlandstalige procedure
0478 65 41 96 voor de Franstalige procedure.

Gelieve hier de brief verstuurd aan de Balies te willen vinden. 

3. Wat gebeurt er na de indiening van mijn beroep?

De griffier van wacht van de Raad zorgt voor de uitwisseling van de processtukken en de oproeping van de partijen ter terechtzitting. De partijen worden telefonisch op de hoogte gebracht van de dag van de terechtzitting en deze dag wordt hen per fax bevestigd. Om die reden vermeldt u steeds het telefoonnummer, het faxnummer en het gsm-nummer waarop de griffier van wacht van de Raad u kan bereiken.

4. De terechtzitting

Onverwijld en ten laatste ter terechtzitting bezorgt de verwerende partij aan de Raad het administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen. De verzoekende partij en de verwerende partij trachten steeds ruim op tijd vóór de terechtzitting aanwezig te zijn, opdat een inzage van het administratief dossier en van de nota eventueel vóór de aanvang van de terechtzitting zou kunnen plaatsvinden.

5. Het arrest

Er zal zo snel mogelijk een arrest worden uitgesproken.

De griffier van wacht brengt het arrest per fax ter kennis van de partijen, waarna hij het dossier doorgeeft aan de griffie, opdat het arrest bij ter post aangetekende brief zou kunnen worden betekend.

4. Hoe kan ik mijn dossier inkijken?

U kan het dossier van uw beroep komen inkijken tijdens de openingsuren van het onthaal van de Raad. De openingsuren van het onthaal van de Raad zijn van maandag tot vrijdag van 8:30 uur tot 16:00 uur.

Wanneer u de beschikking waarin u wordt meegedeeld dat uw beroep ter terechtzitting zal worden behandeld, ontvangt, betekent dit ook dat uw dossier volledig is. In deze beschikking zal u tevens de informatie vinden met het oog op een eventuele inzage van het dossier van uw beroep.

U verwittigt de Raad best dat u uw dossier wenst in te kijken. Gelieve volgende gegevens steeds correct te vermelden: uw naam, het rolnummer van uw beroep (bv. RvV 40.000), uw kenmerk of OV-nummer (bv. 6.000.000) en de datum waarop uw beroep ter terechtzitting zal worden behandeld.

5. De terechtzitting

5.1 Hoe kan ik weten wanneer de terechtzitting zal plaatsvinden?

Wanneer uw dossier volledig is, ontvangt u van de griffie van de Raad de beschikking waarin u wordt meegedeeld dat uw beroep ter terechtzitting zal worden behandeld. In die beschikking vindt u tevens meer informatie over de datum en het uur van de terechtzitting en over de rechtszaal.

Belangrijk: het is aan te raden dat u aanwezig bent op de Raad een kwartier voor aanvang van het tijdstip dat staat vermeld in de beschikking. De terechtzittingen beginnen om 9u.00, om 9u30 of om 10u.00.

5.2 Is er steeds een terechtzitting?

Nee, er is niet steeds een terechtzitting.

Vanaf 10 januari 2011 kan de procedure in bepaalde gevallen volledig schriftelijk zijn, zonder dat een terechtzitting noodzakelijk geacht wordt.

U ontvangt in dat geval een gemotiveerde beschikking die naar alle partijen wordt verstuurd. U hebt evenwel de mogelijkheid te vragen om gehoord te worden en dit binnen een termijn van vijftien dagen na het versturen van de beschikking. Indien geen der partijen vraagt om te worden gehoord, dan worden deze geacht in te stemmen met de in de beschikking opgenomen grond en wordt, naargelang het geval, de afstand van het geding of de gegrondheid van het beroep vastgesteld. (artikel 39/73 van de wet van 15 december 1980)

5.3 Hoe bereik ik de Raad en hoe vind ik de juiste rechtszaal?

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de Raad: raadpleeg de rubriek ‘contact’ op de website.

Bij uw aankomst maakt u zich bij het onthaal kenbaar met uw beschikking waarin u wordt meegedeeld dat uw beroep ter terechtzitting zal worden behandeld. De beschikking vermeldt in welke rechtszaal uw zaak zal worden behandeld.

5.4 Wat gebeurt er op de dag van de terechtzitting?

Uw beroep wordt opgenomen op een lijst met andere beroepen, de zogenaamde zittingsrol. Alle beroepen op die lijst worden afgeroepen op dezelfde dag en op hetzelfde uur, zoals meegedeeld, en worden op die dag ter terechtzitting behandeld. De zaken worden behandeld in de volgorde die op de zittingsrol staat, maar de voorzitter kan hierover anders beslissen. Dit betekent dat u mogelijk enige tijd moet wachten vooraleer uw beroep wordt afgeroepen. U neemt dus best de nodige maatregelen om de hele voormiddag beschikbaar te zijn.

5.5 Wie behandelt mijn beroep ter terechtzitting?

Uw beroep wordt behandeld door één of, onder bepaalde voorwaarden, door meerdere rechters, bijgestaan door een griffier. Enkel een rechter kan u vragen stellen.

5.6 Wat kan ik doen indien ik een vraag niet begrijp of indien ik een vraag niet hoor?

Het is belangrijk dat u begrijpt en dat u kan horen wat u tijdens de terechtzitting wordt gezegd en gevraagd. Indien u de voorzitter niet begrijpt of niet hoort, deelt u dit mee.

U kan ter terechtzitting mondeling opmerkingen formuleren, op de argumenten van de andere partij reageren en de nodige informatie betreffende uw beroep verschaffen, maar u kan geen andere middelen aanvoeren dan dewelke u in uw verzoekschrift hebt aangevoerd.

5.7 Wie kan de terechtzitting volgen?

In principe zijn de terechtzittingen openbaar. Iedereen kan dus een terechtzitting bijwonen.

5.8 Ik kan niet ter terechtzitting aanwezig zijn. Kan ik een nieuwe datum vragen?

In principe niet. De procedure voor de Raad is inquisitoriaal, hetgeen betekent dat de Raad het verloop van de procedure en van de terechtzitting leidt. Uw beroep wordt ter terechtzitting behandeld, waarbij u of uw advocaat moet verschijnen op het uur en de datum zoals meegedeeld in de beschikking. In principe wordt er niet ingegaan op vragen om de terechtzitting uit te stellen.

Er kan rekening worden gehouden met vakanties van uw advocaat, indien de Raad hiervan vooraf werd verwittigd.

5.9 Moet ik ter terechtzitting aanwezig zijn? Moet mijn advocaat ter terechtzitting aanwezig zijn?

U en/of uw advocaat moeten ter terechtzitting aanwezig zijn. De wet verplicht u ter terechtzitting te verschijnen of er vertegenwoordigd te zijn. De afwezigheid ter terechtzitting zal worden bestraft.

Belangrijk: wanneer de verzoekende partij niet verschijnt en niet vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen.

Indien u niet in België verblijft, gaat de terechtzitting door zonder dat u aanwezig bent. Uw advocaat moet dan wel verplicht ter terechtzitting aanwezig zijn.

5.10. Welke advocaten mogen mij vertegenwoordigen en pleiten ter terechtzitting?

Alleen de advocaten ingeschreven op het tableau van de Belgische orde, op diens stagiairslijst, of, onder bepaalde voorwaarden, de advocaten die hun beroep uitoefenen met de professionele titel van een andere lidstaat van de Europese Unie mogen in rechte vertegenwoordigen en pleiten voor de hoven en rechtbanken.

Een advocaat ingeschreven op de lijst van de geassocieerde leden van de balie van Brussel (lijst B) mag niet optreden in deze hoedanigheid en mag noch vertegenwoordigen, noch pleiten voor de Raad.

Indien u wil weten of uw advocaat op deze lijst staat, kan u terecht bij de balie te Brussel.

6. Het arrest

6.1 Krijg ik een kopie van het arrest?

Het arrest wordt bij ter post aangetekende brief verstuurd naar het adres waar u woonplaats hebt gekozen voor uw beroep. Het is dus mogelijk dat enkel uw advocaat (indien u er een hebt) een kopie van het arrest ontvangt op zijn kantoor, indien u daar woonplaats hebt gekozen.

6.2 Hoe moet ik het arrest lezen?

Het arrest bevat de gronden (de overwegingen waarop het arrest steunt) en het beschikkend gedeelte (de beslissing over uw beroep) en vermeldt:

1° de namen, de gekozen woonplaats van de partijen en, in voorkomend geval, de naam en de hoedanigheid van de persoon die hen vertegenwoordigt of bijstaat;

2° de bepalingen over het gebruik van de toegepaste talen;

3° de oproeping van de partijen en van hun advocaten, alsook hun eventuele aanwezigheid ter terechtzitting;

4° de uitspraak in openbare terechtzitting, de datum van die terechtzitting en de naam van het lid of de leden van de Raad die erover hebben beraadslaagd.

6.3 Waar kan ik de arresten van de Raad inkijken?

Alle arresten van de Raad kunnen worden ingekeken bij het onthaal. Er wordt immers een computer te uwer beschikking gesteld. U kunt de arresten eveneens raadplegen op de website van de Raad. De arresten kunnen enkel gedepersonaliseerd worden geraadpleegd.

Naar de vragen