De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Nieuws

05/05/2023

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van de griffie ( maand juli + maand augustus 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege.De RvV telt ongeveer 270 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés). Meer informatie over de RvV en haar werking: http://www.cce-rvv.be/

05/05/2023

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van de juridische dienst (augustus + september 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV telt ongeveer 250 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés).

04/05/2023

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van het

onthaal (juli + augustus + sept 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege. De RvV telt ongeveer 250 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés).

Meer informatie over de RvV: http://www.cce-rvv.be/

04/05/2023

De gemachtigde van de staatssecretaris weigerde een visum gezinshereniging dat door de echtgenote van een Eritrese erkende vluchteling werd aangevraagd. 

17/02/2023

Dagelijks nemen verschillende overheidsdiensten in ons land beslissingen inzake asiel en migratie. Niet iedereen is het altijd eens met die beslissingen. In dat geval schieten onze juristen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in actie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen omtrent verzoeken om internationale bescherming of over beslissingen omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.