De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Nieuws

21/02/2017

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van Franstalig eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is bij mandaat.

31/01/2017

In een eerder vernietigingsarrest na een beslissing waarbij de vierde asielaanvraag van verzoeker niet in overweging werd genomen, had de Raad vastgesteld dat er geen onderzoek was gedaan “naar de omstandigheden en de veiligheidssituatie in het land van herkomst, in casu Afghanistan, en (…) of verzoeker al dan niet een vestigingsalternatief heeft in één van de grote steden nu uit het bevel blijkt dat ook de Dienst Vreemdelingenzaken niet twijfelt aan de Afghaanse nationaliteit van verzoeker.”

21/12/2016

De Verenigde Kamers van de Raad stelden vast dat de beroepen tegen het koninklijk besluit tot uitzetting van 15 juli 2015 en het koninklijk besluit tot opheffing van 4 maart 2016 (gevoegde zaken 1 en 3) onontvankelijk waren omdat verzoeker niet langer een actueel belang kon doen gelden  (RvV 27 oktober 2016, nr. 177 004).