Verzendingen via J-Box

Vanaf 1 maart 2022 kunnen procedurestukken ook elektronisch van en naar de Raad worden verstuurd via J-Box. Een wijziging van de vreemdelingenwet  en het procedurereglement  (Wet van 30 juli 2021 en KB van 21 november 2021, B.S., 30/11/2021) creëert deze mogelijkheid. Procedurestukken kunnen elektronisch verzonden worden via J-box als alternatief voor de klassieke aangetekende zending via de post. De Raad zal voor zijn verzendingen waar mogelijk de voorkeur geven aan J-box, boven de aangetekende zending.

Voor de UDN-procedure vervangt indiening via J-box vanaf 1 maart 2022 de verzending van het verzoekschrift per fax zelfs helemaal. Het is niet langer mogelijk het verzoekschrift per fax in te dienen. In de versnelde procedure in volle rechtsmacht en in de UDN-procedure, zal de Raad in zijn communicatie met de partijen bij voorkeur gebruik maken van J-box. 

We raden alle advocaten aan hun J-box te activeren. Advocaten kunnen toegang krijgen tot de J-Box via het digitaal platform voor advocaten (digital platform for attorneys dp-A).

Het overmaken van procedurestukken aan de Raad in de gewone procedure en in de versnelde procedure gebeurt naar volgend J-boxadres:

  • RvV-CCE (Algemeen – Général)

Het overmaken van procedurestukken aan de Raad in de UDN-procedure gebeurt naar volgende J-boxadressen:

  • RvV - Procedure Uiterst Dringend NL, voor de Nederlandstalige procedure
  • CCE - Procédure Extrême Urgence FR, voor de Franstalige procedure

Opgelet: Procedurestukken moeten, overeenkomstig artikel 3, §2 van het KB 21 december 2021 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, worden verzonden in het formaat `Portable Document Format Archivable (.pdf/A)' of in het formaat `OpenDocument Text (.odt) . De Raad verzoekt tevens om het verzoekschrift, de bestreden beslissing en de overige bijlagen aan het verzoekschrift in drie afzonderlijke documenten toe te voegen aan het J-boxbericht.

Zie ook communicatie in Belgisch Staatsblad: 17 februari 2022

01/03/2022