Bevestiging van een beslissing tot uitsluiting van internationale bescherming.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt in zijn arrest (RvV 31 oktober 2018,  nr. 211842)  de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus van een Rwandees staatsburger om het begaan van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid tijdens de 1994 genocide in Rwanda .

De Raad neemt akte dat de Commissaris-generaal meent dat de betrokkene bij een eventuele terugkeer naar Rwanda, noch vervolging zou  vrezen, noch een reëel risico op een mensonwaardige of vernederende behandeling zou ondergaan; de Raad bevestigt dat het advies van de Commissaris-generaal niet bindend is en dat het als zodanig niet het voorwerp kan uitmaken van een beroep voor de Raad en deze bijgevolg niet bevoegd is om er kennis van te nemen.

31/10/2018