Regionale analyse van de veiligheidssituatie

Hoewel in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet wordt verwezen naar het land van herkomst, dient opgemerkt dat in artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk wordt gesteld dat er geen behoefte aan bescherming is indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade en indien hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt. Uit een samenlezing van artikel 48/4 en 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet blijkt dan ook dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie vanuit juridisch oogpunt geen probleem vormt (RvV 17 oktober 2014, nr. 131606).

19/12/2014