Asielzoekers uit Bagdad : een individueel onderzoek is vereist

In twee arresten spreekt de Algemene Vergadering van de Raad zich uit over de beoordeling van het klimaat van geweld dat heerst in Bagdad.

De Algemene Vergadering overweegt dat het geweldsklimaat in Bagdad het gevolg is van een intern gewapend conflict en tot op zekere hoogte alle burgers zonder onderscheid kan treffen. De mate van het geweld is echter niet dermate hoog dat het voor elke burger, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een ernstige bedreiging  vormt.

Het enkele gegeven dat een asielzoeker afkomstig is uit Bagdad volstaat dus niet om internationale bescherming te verlenen. Er dient individueel te worden onderzocht of de asielzoeker omwille van persoonlijke omstandigheden, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van het geweld dat zich in Bagdad voordoet. Dit is het geval indien de asielzoeker aannemelijk maakt dat hij rechtstreeks door de plegers van dit geweld wordt geviseerd, waardoor hij desgevallend in aanmerking kan komen om als vluchteling te worden erkend in de zin van het Verdrag van Genève. De Raad benadrukt dat dit ook het geval kan zijn wanneer de asielzoeker door de plegers van het geweld niet als een rechtstreeks doelwit wordt beschouwd, maar wanneer een verhoogde kwetsbaarheid, een verscherpte lokale vatbaarheid of een precaire socio-economische situatie tot gevolg hebben dat hij een hoger risico loopt dan andere burgers op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld in het kader van het gewapend conflict. (RvV 20 november 2017, nr. 195 227 en nr. 195 228).

22/11/2017