Invoering van specifieke termijnen in het kader van de UDN-procedure

De wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (Belgisch Staatsblad 21 mei 2014) introduceert specifieke termijnen die van toepassing zijn in de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad: in principe 10 dagen, maar 5 dagen in bepaalde gevallen.

Voor meer informatie, zie de nieuwe artikelen van de wet: artikelen 39/57, §1, derde lid en 39/82, §4, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zoals gewijzigd door de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State, B.S., 21 mei 2014.

23/05/2014