Nieuws

12/03/2018

Toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn en de Dublin III-Verordening

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een illegaal verblijvende vreemdeling wenst over te dragen aan de Europese lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, dient toepassing gemaakt te worden van de Dublin III-verordening, met inbegrip van alle daarin vervatte procedures en waarborgen. Dit geldt ook wanneer de vreemdeling, die eerder een asielaanvraag had ingediend in een andere Europese lidstaat, in België geen nieuwe asielaanvraag indient. Het is onwettig om dan een terugkeerbesluit te nemen dat deze procedure en deze waarborgen niet eerbiedigt.

Lees verder

01/03/2018

‘Specifieke omstandigheden eigen aan de zaak’ bij belangenafweging in het kader van het recht op gezinsleven

De Verenigde Kamers van de Raad dienden na te gaan of de staatssecretaris zorgvuldig te werk was gegaan bij het treffen van een beslissing tot beëindiging van het verblijf van een vreemdeling omwille van ernstige redenen van openbare orde in het licht van diens recht op privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM.

Lees verder

12/02/2018

Vacante betrekking Nederlandstalig rechter

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Lees verder

09/02/2018

De beslissing tot terugleiding naar de grens is een aanvechtbare rechtshandeling

Een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), dat gepaard gaat met een beslissing tot terugleiding naar de grens, waarbij uitdrukkelijk wordt voorzien dat de betrokkene niet zal worden teruggeleid naar zijn land van herkomst én waarbij een land van bestemming wordt bepaald waarnaar de betrokken vreemdeling zal worden teruggeleid, laat niet toe dat de betrokken vreemdeling naar een ander land dan het aangeduide land van bestemming wordt teruggeleid.

Lees verder

30/01/2018

Burundi : de Raad houdt rekening met de aanbevelingen van een onderzoekscommissie van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties

In het kader van het onderzoek van het beroep tegen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus legde verzoeker een verslag neer van de onderzoekscommissie inzake Burundi van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Lees verder

09/01/2018

Nieuwe regeling indiening beroep UDN vanaf 15 januari 2018

De Raad zal geen onmiddellijk gevolg geven aan faxberichten ontvangen op de Raad op een werkdag tussen 17u en 8u s ’morgens, alsook tijdens de feestdagen of tijdens de  weekends. 

Bijgevolg, voor de beroepen die op een werkdag tussen 17u en 8u s ‘morgens, tijdens de feestdagen  of tijdens het weekend worden ingediend, dienen de verzoekende partijen die van oordeel zijn dat hun verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het een onmiddellijke reactie behoeft, telefonisch contact op te nemen met de wachtgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Lees verder

08/01/2018

Verblijfsrecht versus strafuitvoeringstraject

De Verenigde Kamers van de Raad deden uitspraak over de wettigheid van een beslissing die een einde stelt aan het verblijf van een Marokkaanse onderdaan wegens ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. De betrokken vreemdeling werd in een tijdsspanne van dertien jaar vijf keer correctioneel veroordeeld waarvan drie maal wegens inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen.

Lees verder

13/12/2017

Wet op de versterking van de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zich in verenigde kamers uitgesproken over de wettigheid van een beslissing die een einde stelt aan het verblijf van een burger van de Unie waarbij toepassing werd gemaakt van de nieuwe wet van 24 februari 2017. Het beroep van een Franse onderdaan, die steeds in België woonde, werd verworpen. Het gaat om een veroordeelde multirecidivist die tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor zijn rol in de internationale drughandel.

Lees verder

22/11/2017

Asielzoekers uit Bagdad : een individueel onderzoek is vereist

In twee arresten spreekt de Algemene Vergadering van de Raad zich uit over de beoordeling van het klimaat van geweld dat heerst in Bagdad.

De Algemene Vergadering overweegt dat het geweldsklimaat in Bagdad het gevolg is van een intern gewapend conflict en tot op zekere hoogte alle burgers zonder onderscheid kan treffen. De mate van het geweld is echter niet dermate hoog dat het voor elke burger, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een ernstige bedreiging  vormt.

Lees verder

09/10/2017

Planning van de vlucht met het oog op repatriëring is geen aanvechtbare rechtshandeling

De Raad werd gevat door een vordering, ingesteld door een Soedanees onderdaan die op 6 september 2017 onderworpen werd aan een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens. Ter terechtzitting zet de advocaat van verzoeker uiteen dat hij niet de beslissing van 6 september 2016 aanvecht, maar enkel de vlucht met bestemming Khartoum die voor 6 oktober 2017 was gepland.

Lees verder

Pagina's