Disclaimer

Nadere regels, voorwaarden en waarschuwingen

De toegang tot de informatie op deze juridische website is kosteloos, doch houdt de kennisname en aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

De gebruiker mag de verstrekte informatie niet beschouwen als juridisch advies of als een equivalent van individueel juridisch advies en mag er zich als zodanig niet op baseren.

De arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vormen een belangrijke bron van rechtspraak. Personen die deze site raadplegen, dienen echter ook de bij hun zoekopdracht aansluitende wetten, decreten en verordeningen in te kijken en zich eventueel door bevoegde personen te laten bijstaan.

Juridisch advies moet volledig worden afgestemd op de toedracht van elke zaak.

De informatie op deze site wordt uitsluitend verschaft voor algemene informatieve doeleinden. Ze is een aanvulling op de reeds bestaande grondwettelijke en wettelijke beginselen van de openbaarheid van de rechtspraak.

Geen garanties

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit, juistheid of volledigheid van de inlichtingen op deze website. De informatie wordt verstrekt zoals die bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Ze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk ogenblik zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Op de site staat slechts een gedeelte van de gewezen arresten. De raadpleging van deze site geeft dan ook alleen een onvolledige momentopname van de rechtspraak. De publicatie van de arresten bindt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op generlei wijze voor de beoordeling van de zaken die hij te beslechten zal krijgen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Links

De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.

Als er een link is naar een andere site, is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet verantwoordelijk voor de inhoud van die site of het gebruik dat van die site zou worden gemaakt. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak. De gebruiker dient alle voorzorgen te nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz., die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of 'materiaal' dat aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt toegestuurd, met inbegrip van de gegevens of reacties ['commentaar'] over de inhoud van deze site zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die reacties en gegevens moet worden gegeven. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken weergeven, gebruiken, verwijderen, herwerken, meedelen en bezorgen aan anderen of op basis daarvan een afgeleid werk maken, zonder enige beperking, behoudens die voorzien in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ten slotte stemt de gebruiker die zijn reacties tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen richt er zodoende mee in dat de Raad de daarin vervatte ideeën, concepten, kennis en technieken voor welk doel ook aanwendt, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe gegevens of nieuwe diensten.

Auteursrecht

De inhoud van de arresten op deze site is vrij beschikbaar voor iedereen. De html-code, grafische voorstellingen, audio- of videoclips, selectie en organisatie van de informatie op deze site mogen niet worden overgenomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en eventuele derden, houders van rechten.

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan de webmaster van deze site. De link dient zo te worden uitgevoerd dat er in het webbladerprogramma een extra venster geopend wordt.

Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens dient de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht te worden genomen, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.