Nieuws

22/04/2021

Activiteitenverslag 2020

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overmaakt. U vindt hier het volledige jaarverslag voor het jaar 2020.

Lees verder

07/04/2021

De Raad zoekt Jobstudenten voor zomer 2021

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van:

Lees verder

12/03/2021

De bijstand en bescherming vanwege UNRWA is niet langer effectief in Gaza

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt dat de werkomstandigheden van UNRWA in Gaza dermate zijn verslechterd dat, hoewel het agentschap nog steeds formeel aanwezig is in Gaza, het in de praktijk zeer ernstige werkingsmoeilijkheden ervaart. De problemen  zijn van die aard dat de Palestijnse vluchtelingen, over het algemeen gesproken, niet langer kunnen rekenen op de bescherming en de bijstand van het agentschap in dit werkingsgebied.

Lees verder

03/03/2021

Rechtsmacht van de Raad - Beslissing om een verblijfplaats aan te wijzen (artikel 7, vierde lid van de vreemdelingenwet)

In een arrest uitgesproken met drie rechters heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besloten dat een beroep dat wordt ingesteld tegen een vrijheidsbeperkende maatregel, in tegenstelling tot een beroep tegen een vrijheidsberovende maatregel, wel onder zijn rechtsmacht ressorteert. De mogelijkheid waarover een vreemdeling beschikt om de opheffing van een vrijheidsbeperkende maatregel te vragen aan de bevoegde minister sluit niet uit dat de Raad alsnog in alle onafhankelijkheid de wettigheid van een dergelijke maatregel onderzoekt (RvV 25 februari 2021 nrs. 250 009).

Lees verder

02/03/2021

De Raad zoekt juristen.

De Raad is op zoek naar juristen (m/v/x). Jobinhoud: Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

Meer informatie vindt u op selor.

Lees verder

01/03/2021

Een kwart miljoen uitspraken

Sinds zijn oprichting op 1 juni 2007 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een gemiddelde output gehad van meer dan 18.000 arresten per jaar. Iets meer dan 60 % van alle arresten werden uitgesproken in het zogeheten annulatiecontentieux, de overige 40 % in ‘volle rechtsmacht’.

Het 250.000ste arrest, dat op 25 februari 2021 werd geveld, betrof een uitspraak in ‘volle rechtsmacht’, waarbij het beroep gericht is tegen een beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS). Aan een Syrisch onderdaan werd internationale bescherming verleend.

Lees verder

25/02/2021

Verdere verfijning rechtspraak El Salvador

In deze drie zaken werden Salvadoraanse verzoekers om internationale bescherming slachtoffer van afpersing. Deze wijdverspreide praktijk bereikt in beginsel niet het vereiste minimumniveau van ernst en zal slechts in (zeer) uitzonderlijke gevallen als vervolging of ernstige schade in asielrechtelijke zin kunnen worden gekwalificeerd. Er dient dus rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het individuele geval.

Lees verder

22/01/2021

Verbod op niet-essentiële reizen vs terugkeerbesluit

Het verbod op niet-essentiële reizen opgenomen in de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken staat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten niet in de weg en vormt hoogstens een tijdelijke belemmering om hieraan uitvoering te geven (RvV 13 november 2020, nr. 243 975; RvV 24 november 2020, nr. 244 736).

Lees verder

11/11/2020

Venezuela en El Salvador

De Verenigde Kamers van de Raad behandelden een aantal verzoeken om internationale bescherming van verzoekers uit Venezuela en El Salvador.

Lees verder

07/10/2020

Onderzoek van een medische regularisatie-aanvraag tijdens Dublinprocedure

De ambtenaar-geneesheer ging er in zijn advies vanuit dat het onderzoek van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de voor de verzoekende partij noodzakelijke zorgen en behandelingen diende te gebeuren in « het land van terugname » op basis van de Dublinverordening en dus in dit geval Italië. De verwerende partij maakte de keuze om de aanvraag enkel en alleen in functie van het land van overdracht te beoordelen en een beoordeling in functie van het land van herkomst van verzoekster achterwege te laten.

Lees verder

Pagina's