Nieuws

13/03/2020

Bijkomende maatregelen ter vermijding van de verdere verspreiding van COVID-19

Om een verdere verspreiding van COVID-19  tegen te gaan neemt de RvV een aantal preventieve maatregelen.

Lees verder

26/02/2020

Vacature Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven zal zijn.

Lees verder

26/02/2020

IGO telt mee bij het bepalen van de bestaansmiddelen van de Belgische gezinshereniger

De Raad heeft in verenigde kamers geoordeeld dat, bij een gezinshereniging met een Belg, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in aanmerking dient te worden genomen bij het bepalen of de te vervoegen  Belgische referentiepersoon over toereikende bestaansmiddelen beschikt.

Het feit dat de inkomensgarantie voor ouderen een vorm van sociale bijstand is impliceert niet dat deze bestaansmiddelen buiten beschouwing dienen te worden gelaten.

Lees verder

30/01/2020

Prejudiciële vraag over de geldigheid van afgeleid Unierecht

De Raad merkt op dat er een ongelijke behandeling lijkt te bestaan, die strijdig is met de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de Grondrechten, tussen familieleden-derdelanders, naargelang zij beschouwd worden als familielid van een burger van de Unie op grond van richtlijn 2004/38/EG of gezinshereniging genieten met een derdelander op grond van richtlijn 2003/86/EG.

Lees verder

18/12/2019

Het beginsel ‘eenheid van gezin’ doet geen recht ontstaan op internationale bescherming

De Algemene Vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sprak zich uit over twee beroepen die  respectievelijk werden ingediend door een minderjarige vreemdeling die ten laste was van een in België erkende vluchtelinge en door een ascendent van een in België erkende vluchtelinge.

De Raad is van oordeel dat deze personen individueel niet in aanmerking kwamen voor internationale bescherming. Zij beriepen zich overigens op een ‘recht’ op internationale bescherming als naaste familieleden van een erkend vluchteling.

Lees verder

27/11/2019

De rechters spelen geen golf

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wenst enkele correcties aan te brengen bij de recente uitlatingen van een voormalige staatssecretaris.

Lees verder

20/11/2019

Palestijnen uit Gaza

Het verzoek om internationale bescherming van niet-UNRWA-geregistreerde Palestijnen uit Gaza wordt beoordeeld op grond van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

Voor UNRWA-geregistreerde Palestijnse vluchtelingen uit Gaza wordt een verzoek om internationale bescherming onderzocht in het licht van artikel 55/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Wanneer de betrokkene vertrokken is om redenen, buiten zijn invloed en onafhankelijk van zijn wil, die hem dwingen het gebied waarin UNRWA werkzaam is te verlaten, dient hij van rechtswege als vluchteling te worden erkend.

Lees verder

29/10/2019

Vacature jurist

De Raad is op zoek naar juristen (m/v/x). Jobinhoud: Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

Meer informatie vindt u op selor.

Solliciteren t.e.m. 12 november 2019.

Lees verder

22/10/2019

Afghanistan : De Raad sluit zich aan bij de aanbevelingen van EASO

De Algemene Vergadering van de Raad sprak zich uit over een aantal beroepen die werden ingediend door verzoekers om internationale bescherming afkomstig uit de provincie Nangarhar (Afghanistan).

Lees verder

12/09/2019

De Raad bevraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vraagt het Hof van Justitie van de Europese Unie om te verduidelijken wanneer een beroep, ingediend tegen de weigering om een visum met het oog op studies, beschouwd kan worden als een doeltreffende voorziening in rechte zoals bedoeld in artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en in artikel 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees verder

Pagina's