Nieuws

20/10/2022

Specifieke vraagstukken Afghanistan

In vijf arresten, uitgesproken in een samenstelling met drie leden, onderzoekt de Raad een aantal specifieke vraagstukken die opduiken bij de behandeling van Afghaanse beschermingsverzoeken.

Lees verder

04/10/2022

Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

Is de voorwaarde, voorzien in artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet, dat men in het land van herkomst of verblijf ten laste moet zijn van toepassing op kinderen boven de leeftijd van 21 jaar van sedentaire Belgen?

Lees verder

06/09/2022

Nieuwe Eerste voorzitter

Sinds 1 september 2022 oefent de heer Marc Oswald de functie van Eerste voorzitter uit bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit in opvolging van de heer Serge Bodart die na een rijk gevulde carrière zijn professionele loopbaan afsluit. 

De heer Oswald was voordien Eerste Auditeur bij de Raad van State en zal voor een termijn van 5 jaar de leiding van de Raad op zich nemen samen met de voorzitter, de heer De Boeck, wiens mandaat werd vernieuwd.

Lees verder

05/08/2022

Beroep tegen de beslissing tot beëindiging van het verblijf niet-ontvankelijk

Naar aanleiding van een exceptie van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verwerende partij, brengt de Raad in herinnering dat het beroep in toepassing van artikel 39/57, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet moeten worden ingediend binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht.

Lees verder

25/07/2022

Statushouders in Griekenland

Een Jemeniet, die in Griekenland reeds internationale bescherming had verkregen, diende in België opnieuw een verzoek om internationale bescherming in. Ingevolge dit verzoek trof de commissaris-generaal een beslissing tot niet-ontvankelijkheid in toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet. Ondertussen was de geldigheidsduur van de Griekse verblijfskaart van verzoeker verstreken.

Lees verder

02/06/2022

De PKK is geen terroristische organisatie, maar dit sluit individuele verantwoordelijkheid voor eventuele oorlogsmisdrijven niet uit.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft een beslissing tot uitsluiting van het voordeel van internationale bescherming vernietigd. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde dat de verzoeker, een Turks onderdaan van Koerdische afkomst, buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, heeft deelgenomen aan de financiering van de Koerdische Arbeiderspartij (hierna: "de PKK"). Volgens het Commissariaat-generaal moet de PKK worden beschouwd als een terroristische organisatie.

Lees verder

24/05/2022

Willekeurig geweld in Mali

De Raad kent de subsidiaire beschermingsstatus toe aan twee onderdanen van Mali omwille van het willekeurige geweld in hun regio van herkomst, respectievelijk de noordelijke en de centrale regio van Mali.

Op basis van de door de partijen verstrekte informatie heeft de Raad vastgesteld dat de veiligheidssituatie in Mali onlangs belangrijke wijzigingen heeft ondergaan en ernstig is verslechterd, waardoor een herevaluatie van het niveau van het willekeurige geweld in Noord- en Centraal-Mali zich opdringt.

Lees verder

06/05/2022

Activiteitenverslag 2021

De eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt elk jaar een activiteitenverslag op dat hij overmaakt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het activiteitenverslag voor het jaar 2021 werd op 24 maart 2022 ingediend bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en is nu online beschikbaar op de website van de Raad.

Lees verder

20/04/2022

Vacature rechters in vreemdelingenzaken (2 NL + 4 FR)

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er twee vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken en vier vacante betrekkingen van Franstalige rechter in vreemdelingenzaken zijn bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven zijn.

Lees verder

19/04/2022

De Raad zoekt jobstudenten

De Raad is op zoek naar jobstudenten voor deze zomer voor:

  • Ondersteuning onthaal:
    • juli – deadline 10 mei
    • augustus/september – deadline 10 juni
  • Juridische dienst – augustus / september – deadline 10 juni

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht aan cce-rvvpo@ibz.fgov.be

Lees verder

Pagina's