Nieuws

11/01/2016

Weigering verlenging verblijfsvergunning om medische redenen

Op grond van de neergelegde medische getuigschriften is de Raad van oordeel dat, hoewel de verbetering aannemelijk lijkt te zijn gemaakt, uit de gedane vaststellingen niet voortvloeit dat deze niet louter van voorbijgaande aard zou zijn.

Lees verder

04/12/2015

Veiligheidssituatie Bagdad

Uit de COI (Country of Origin Information) die aan het administratief dossier is toegevoegd blijkt dat de conflictsituatie in Irak sedert juli 2014 als een intern gewapend conflict dient te worden gekwalificeerd. Verzoeker, die in het bezit is van documenten, is een jonge man, geboren en getogen in Bagdad zodat de veiligheidssituatie in Bagdad moet beoordeeld worden.

Lees verder

04/11/2015

Fraus omnia corrumpit

Een algemeen rechtsbeginsel kan als autonome rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke beslissing te onderbouwen. Artikel 42septies van de vreemdelingenwet vormt echter de wettelijke verankering van het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”, wat de beëindiging van het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie c.q. Belg betreft.

Lees verder

02/10/2015

UNRWA

Het is essentieel om de COI (Country of Origin Information) te actualiseren en te vervolledigen om de Raad toe laten te beoordelen of, gelet op de gekende massale toestroom van Palestijnse vluchtelingen uit Syrië, het UNRWA op heden nog steeds in staat is om aan verzoekster in het kamp Rashidieh in Libanon, waar zij voor haar vertrek verbleef, levensomstandigheden te verzekeren die in overeenstemming zijn met zijn missie (RvV 28 juli 2015, nr. 150015).

Lees verder

01/09/2015

Nieuwe elementen

De eerste asielaanvraag resulteerde in een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten daar verzoekende partij reeds een asielaanvraag in Nederland had ingediend en de Nederlandse autoriteiten hadden ingestemd met de overname van de behandeling van de asielaanvraag van betrokkene.

Lees verder

13/08/2015

Nieuw voor advocaten: gepersonaliseerde zittingsbladen

Sinds kort biedt Mijn Raad aan elke ingelogde advocaat de mogelijkheid om op een gepersonaliseerde wijze de zittingen terug te vinden waarop hij/zij dient te verschijnen.

Lees verder

08/07/2015

Facebook - bewijskracht

De Raad stelt samen met de verwerende partij vast dat de Facebook-pagina die verzoekster na haar aankomst in België heeft aangemaakt een geheel ander beeld schetst ten opzichte van het bijzonder kwetsbare profiel van de laaggeschoolde en getraumatiseerde jonge vrouw dat zij had ingeroepen in het kader van haar asielaanvraag.

Lees verder

30/06/2015

Indexering rolrecht

Het koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2015.

Lees verder

26/06/2015

Termijn om het grondgebied te verlaten

Een gemotiveerd verzoek tot verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten, zoals voorzien in artikel 74/14, §1, vierde lid van de vreemdelingenwet impliceert een gemotiveerd antwoord waarbij door de bevoegde staatssecretaris wordt ingegaan op de aangehaalde specifieke omstandigheden (RvV 30 maart 2015, nr. 142 327).

Lees verder

26/05/2015

Actueel belang

Verzoeker werd op 1 december 2014 onder escorte overgedragen aan Hongarije. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing werd genomen op grond van de Dublin III Verordening. Artikel 29, 3 van de Dublin III Verordening bepaalt als volgt: “Indien een persoon ten onrechte is overgedragen of indien een overdrachtbesluit in beroep of na bezwaar wordt vernietigd nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, neemt de lidstaat die de overdracht heeft verricht, de betrokkene onmiddellijk terug.”

Lees verder

Pagina's