De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Nieuws

05/08/2022

Naar aanleiding van een exceptie van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verwerende partij, brengt de Raad in herinnering dat het beroep in toepassing van artikel 39/57, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet moeten worden ingediend binnen dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht.

25/07/2022

Een Jemeniet, die in Griekenland reeds internationale bescherming had verkregen, diende in België opnieuw een verzoek om internationale bescherming in. Ingevolge dit verzoek trof de commissaris-generaal een beslissing tot niet-ontvankelijkheid in toepassing van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet. Ondertussen was de geldigheidsduur van de Griekse verblijfskaart van verzoeker verstreken.

02/06/2022

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft een beslissing tot uitsluiting van het voordeel van internationale bescherming vernietigd. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde dat de verzoeker, een Turks onderdaan van Koerdische afkomst, buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, heeft deelgenomen aan de financiering van de Koerdische Arbeiderspartij (hierna: "de PKK"). Volgens het Commissariaat-generaal moet de PKK worden beschouwd als een terroristische organisatie.

Maatregelen CORONA/COVID-19

(Update 19/01/2022)

Het is cruciaal dat de veiligheidsmaatregelen in het gebouw nauwgezet worden opgevolgd, in het belang van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Enkel aan de personen die opgeroepen werden voor de terechtzitting toegang worden verleend in de gebouwen (de advocaat van de verzoeker, de verzoeker als hij in persoon wil verschijnen, de advocaat of de vertegenwoordiger van het betrokken bestuur en, desgevallend, een tolk). Omwille van de bijkomende maatregelen inzake luchtreiniging en ventilatie die de Raad nam, kan voor elke partij één bijkomende persoon (een vertrouwenspersoon, een stagiair,…) worden toegelaten. Elke bezoeker dient een eigen mondmasker te dragen in het gebouw en dient 1,5 meter afstand tot anderen te respecteren. De instructies van de bewakingsagent en het onthaalpersoneel moeten door iedereen strikt gevolgd worden. De Raad behoudt zich steeds het recht voor om indien nodig het aantal aanwezigen in het gebouw te beperken.

Om het aantal verplaatsingen te beperken wordt de partijen aangeraden om zich, overeenkomstig artikel 39/56, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ter terechtzitting te laten vertegenwoordigen door hun raadsman.

Meer informatie vindt u in de FAQ.