De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Maatregelen CORONA/COVID-19

(Update 2/11/2020)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd, zoals de andere administratieve rechtscolleges, opgenomen in de lijst van de noodzakelijke openbare diensten (MB 01/11/2020). De zittingen blijven doorgaan. Omwille van de stijging van het aantal besmettingen is het echter cruciaal dat de veiligheidsmaatregelen nauwgezet worden opgevolgd, in het belang van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Zoals in de afgelopen maanden zal enkel aan de personen die opgeroepen werden voor de terechtzitting toegang worden verleend in de gebouwen (de advocaat van de verzoeker, de verzoeker als hij in persoon wil verschijnen, de advocaat of de vertegenwoordiger van het betrokken bestuur en, desgevallend, een tolk). Elke bezoeker dient een eigen mondmasker te dragen in het gebouw en dient 1,5 meter afstand tot anderen te respecteren. De instructies van de bewakingsagent en het onthaalpersoneel moeten door iedereen strikt gevolgd worden. 

Om het aantal verplaatsingen te beperken wordt de partijen aangeraden om zich, overeenkomstig artikel 39/56, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ter terechtzitting te laten vertegenwoordigen door hun raadsman

Meer informatie vindt u in de FAQ.

Nieuws

25/11/2021

De Raad behandelt in dit arrest een specifiek gendergerelateerd vraagstuk en erkent de vluchtelingenstatus van een Senegalese vrouw die wegens een ondergane abortus geconfronteerd werd met bedreiging en geweldpleging. Het betrof een volgend verzoek om internationale bescherming.

12/10/2021

De asiel- en migratiediensten organiseren een statutaire selectie voor Nederlandstalige administratief assistenten (niveau C). Ook voor de Raad zijn verschillende plaatsen vacant bij de griffie.

Meer informatie over de jobinhoud, competenties, het aanbod …  kan je vinden via deze link. Solliciteren kan tot en met vrijdag 22.10.2021.

05/10/2021

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de ouders, als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige vreemdeling, tegenstrijdige belangen hebben. Desondanks verklaarde de advocaat aanvankelijk uitdrukkelijk dat hij werd aangesteld door beide ouders. Naderhand komt de advocaat evenwel terug op deze verklaring en verzoekt de Raad om, conform artikel 484 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtshandeling die hij in naam van de moeder van de minderjarige vreemdeling had gesteld, van onwaarde te laten verklaren.