De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Maatregelen CORONA/COVID-19

(Update 4/05/2020)

De RvV zal vanaf 19 mei 2020 stelselmatig de reguliere zittingen hernemen. Aanvankelijk zullen slechts een beperkt aantal zaken per zitting worden behandeld om deze zo goed mogelijk te laten verlopen en de naleving van de veiligheids- en hygiëneregels te kunnen waarborgen. Een aantal veiligheidsmaatregelen wordt getroffen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden, in het belang van uw gezondheid en deze van onze medewerkers. We vragen u om deze maatregelen strikt te respecteren.

Enkel de personen die opgeroepen zijn voor de terechtzitting zullen toegang tot het gebouw krijgen, het betreft per zaak hoogstens de advocaat van de verzoeker, de verzoeker als hij in persoon wil verschijnen, de advocaat of de vertegenwoordiger van het betrokken bestuur en, desgevallend, een tolk. Voorlopig zal het gebouw niet toegankelijk zijn voor andere personen. Aan de advocaat wordt gevraagd om waar mogelijk zijn cliënt te vertegenwoordigen. Het bewakingspersoneel zal hier bij binnenkomst op toezien. De partijen worden daarom verzocht om hun oproepingsbrief bij te hebben. Bij binnenkomst kan de temperatuur van bezoekers worden gemeten en wordt hen bij koorts de toegang tot het gebouw ontzegd.

Elke bezoeker dient een eigen mondmasker te dragen in het gebouw. Dit mondmasker mag enkel worden afgezet op aangeven van de voorzitter tijdens de terechtzitting en indien de minimale afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Er worden geen toga’s of kluisjes ter beschikking gesteld.

Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar te respecteren. Wachten gebeurt zo verspreid mogelijk. De instructies van de bewakingsagent en het onthaalpersoneel moeten door iedereen strikt gevolgd worden.  

Nadat hun zaak is afgehandeld worden de partijen verzocht onverwijld het gebouw te verlaten. Enkel advocaten, tolken en vertegenwoordigers van het bestuur die nog een zaak op zitting hebben kunnen blijven.

We vragen de advocaten om vooraf contact op te nemen met hun cliënt en deze voor te bereiden op de hierboven weergegeven veiligheidsmaatregelen die in het gebouw van de RvV van kracht zijn.

Meer informatie vindt u in de FAQ.

Nieuws

07/10/2020

De ambtenaar-geneesheer ging er in zijn advies vanuit dat het onderzoek van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de voor de verzoekende partij noodzakelijke zorgen en behandelingen diende te gebeuren in « het land van terugname » op basis van de Dublinverordening en dus in dit geval Italië. De verwerende partij maakte de keuze om de aanvraag enkel en alleen in functie van het land van overdracht te beoordelen en een beoordeling in functie van het land van herkomst van verzoekster achterwege te laten.

07/07/2020

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt aan de vreemdeling, die het voorwerp uitmaakt van een beslissing waarin werd vastgesteld dat een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming, een informatiebrief over in het raam van de organisatie van de Dublinoverdracht. De verenigde kamers van de Raad stellen in een arrest vast dat deze informatiebrief geen aanvechtbare administratieve rechtshandeling is (RvV 2 juli 2020, nr. 237 902).

24/06/2020

De schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing in uiterst dringende noodzakelijkheid kan enkel worden gevorderd indien de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is (RvV 24 juni 2020, nr. 237 408).