De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Nieuws

31/01/2024

De Raad wordt gevat met beslissingen ingevolge verzoeken om internationale bescherming die aan de grens zijn ingediend en die door de commissaris-generaal zijn genomen nadat de in artikel 43, lid 2, van Richtlijn 2013/32/EU vastgestelde termijn van vier weken is verstreken. De Raad merkte op dat de verzoekers tot op het moment van het nemen van de beslissingen steeds op dezelfde plaats werden vastgehouden, die geografisch op het grondgebied is gelegen.

25/01/2024

Naar aanleiding van een vordering in uiterst dringende noodzakelijkheid gericht tegen een beslissing tot terugleiding naar de grens ingevolge een overdrachtsbesluit verduidelijkt de Raad de werkingssfeer van de taalregeling vervat in artikel 51/4, §1 van de Vreemdelingenwet.

16/01/2024

Even kennismaken…

Als dossierbeheerder word je tewerkgesteld op de griffie. De griffie staat onder leiding van de hoofdgriffier. De griffie bestaat uit vier diensten die elk een eigen takenpakket hebben: de griffie, het onthaal, de tolkendienst en de expeditie.

22/12/2023

In vijf arresten onderzoekt de Algemene Vergadering van de Raad de wettigheid van beslissingen tot weigering van verblijf, van beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en beslissingen van weigering tot inoverwegingname van een gezinsherenigingsaanvraag, waarbij de betrokken vreemdeling onder inreisverbod staat.

25/10/2023

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.