De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Maatregelen CORONA/COVID-19

(Update 4/05/2020)

De RvV zal vanaf 19 mei 2020 stelselmatig de reguliere zittingen hernemen. Aanvankelijk zullen slechts een beperkt aantal zaken per zitting worden behandeld om deze zo goed mogelijk te laten verlopen en de naleving van de veiligheids- en hygiëneregels te kunnen waarborgen. Een aantal veiligheidsmaatregelen wordt getroffen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden, in het belang van uw gezondheid en deze van onze medewerkers. We vragen u om deze maatregelen strikt te respecteren.

Enkel de personen die opgeroepen zijn voor de terechtzitting zullen toegang tot het gebouw krijgen, het betreft per zaak hoogstens de advocaat van de verzoeker, de verzoeker als hij in persoon wil verschijnen, de advocaat of de vertegenwoordiger van het betrokken bestuur en, desgevallend, een tolk. Voorlopig zal het gebouw niet toegankelijk zijn voor andere personen. Aan de advocaat wordt gevraagd om waar mogelijk zijn cliënt te vertegenwoordigen. Het bewakingspersoneel zal hier bij binnenkomst op toezien. De partijen worden daarom verzocht om hun oproepingsbrief bij te hebben. Bij binnenkomst kan de temperatuur van bezoekers worden gemeten en wordt hen bij koorts de toegang tot het gebouw ontzegd.

Elke bezoeker dient een eigen mondmasker te dragen in het gebouw. Dit mondmasker mag enkel worden afgezet op aangeven van de voorzitter tijdens de terechtzitting en indien de minimale afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Er worden geen toga’s of kluisjes ter beschikking gesteld.

Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar te respecteren. Wachten gebeurt zo verspreid mogelijk. De instructies van de bewakingsagent en het onthaalpersoneel moeten door iedereen strikt gevolgd worden.  

Nadat hun zaak is afgehandeld worden de partijen verzocht onverwijld het gebouw te verlaten. Enkel advocaten, tolken en vertegenwoordigers van het bestuur die nog een zaak op zitting hebben kunnen blijven.

We vragen de advocaten om vooraf contact op te nemen met hun cliënt en deze voor te bereiden op de hierboven weergegeven veiligheidsmaatregelen die in het gebouw van de RvV van kracht zijn.

Meer informatie vindt u in de FAQ.

Nieuws

25/05/2020

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie overmaakt. 

In dit activiteitenverslag vindt u meer informatie over de organisatie van de Raad, een beknopte bespreking van de arresten genomen in algemene vergadering of in verenigde kamers en tenslotte de kerncijfers van de Raad voor het kalenderjaar 2019. 

06/05/2020

Vandaag werd het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

04/05/2020

Omwille van de epidemie die ons land teistert is de werking van de RvV aangepast. Alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 18 mei 2020 zijn uitgesteld naar een latere datum. Tot dan zullen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.

Voor het overige zal de RvV zijn werkzaamheden verderzetten.