De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Lees meer...

Nieuws

10/07/2024

De Raad werd gevat met een beslissing waarbij een gezinsherenigingsaanvraag onontvankelijk werd verklaard (bijlage 15) omdat de verzoeker ‘zich schuldig had gemaakt aan een ernstig gemeenrechtelijk misdrijf in de zin van artikel 1, F b) van het Vluchtelingenverdrag’. In de bepalingen van de wet en het koninklijk besluit inzake gezinshereniging is zo’n onontvankelijkheidsgrond evenwel niet voorzien. De beslissing werd bijgevolg vernietigd wegens gebrek aan een deugdelijke juridische grondslag (RvV 25 april 2024, nr.

02/05/2024

U vindt voortaan op de website van de Raad:

- een maandelijkse selectie van de rechtspraak van de Raad met een samenvatting

- opgesteld door onze kamerjuristen

- met een link naar het volledige arrest

17/04/2024

De Raad werd gevat met een vordering tot schorsing en nietigverklaring gericht tegen beslissingen tot weigering van visumaanvragen (gezinshereniging) die waren ingediend door Palestijnse familieleden van Belgische en Franse onderdanen. In een arrest nr. 303 148 van 13 maart 2024 heeft de Raad de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen dezelfde beslissingen niet-ontvankelijk bevonden.

08/04/2024

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van het onthaal (juli + augustus + sept 2024):

08/04/2024

Ondersteuning griffie RvV als jobstudent in juli of augustus 2024 :