Nieuws

28/11/2016

Richtlijnen indienen verzoekschrift tot schorsing bij UDN buiten kantooruren

Indien u van oordeel bent dat de uitspraak over een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel te laat zou komen als u via de gewone schorsingsprocedure een vordering zou indienen, kan u steeds een verzoekschrift tot schorsing bij Uiterst Dringende Noodzakelijkheid (UDN)  indienen. (meer praktische info over de procedure zelf vindt u in de FAQ).

Een UDN procedure kan op drie manieren ingediend worden:

Lees verder

04/11/2016

De imam uit Dison

Na beraad hebben de Verenigde Kamers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beroepen in het dossier van de imam uit Dison verworpen. De termijn om tegen deze arresten een eventueel administratief cassatieberoep in te stellen bij de Raad van State is nog niet verstreken waardoor de gevelde arresten momenteel nog niet definitief zijn. Verdere duiding volgt later.

Lees verder

18/10/2016

Artikel 39/68-3

Een beroep tegen een beslissing tot weigering van de verlenging van het verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en tegen een bevel om het grondgebied te verlaten werd gevolgd door een beroep tegen een onontvankelijkheidsbeslissing van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en tegen een bevel om het grondgebied te verlaten.

Lees verder

29/09/2016

Interpretatie van de uitsluitingsclausule

Verzoeker bekleedde een hoge functie binnen de Syrische administratie. De Raad is echter van oordeel dat verzoekers handelingen in zijn hoedanigheid van technisch directeur van de stedenbouwkundige dienst van de stad niet ressorteren onder de uitsluitingsclausule zoals voorzien in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Zijn activiteiten beperkten zich tot het verstrekken van technische adviezen en het bezorgen van gedetailleerde plannen van de stad.

Lees verder

12/08/2016

De imam uit Dison: wie deed wat ? De Raad geeft duiding

Op 9 augustus 2016 verscheen in de Standaard het artikel “Zoon van haatimam: vernietig de christenen” met als ondertitel “Theo Francken (N-VA) wil vader al anderhalf jaar het land uit”. Volgens dit artikel “(…) oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat het KB onvoldoende argumenten voor de uitwijzing (…) aanbracht.”  Ook Sudpresse bracht  diezelfde dag onder de titel  « Expulsé 2 fois... et toujours là !

Lees verder

11/08/2016

Breuk in de familiale relaties

De Raad merkt enerzijds op dat de partner van verzoeker als vluchteling werd erkend. Bijgevolg dringt zich de vaststelling op dat het voor haar onmogelijk is om verzoeker te vervoegen in de Democratische Republiek Congo, zelfs niet voor een korte duur. Anderzijds stipt de Raad aan dat het inreisverbod werd opgelegd voor een duur van acht jaar gedurende dewelke de jonge kinderen van verzoeker wellicht de aanwezigheid van hun vader zullen moeten missen.

Lees verder

13/06/2016

Gebrek aan vrees - intrekking

Kort nadat zij als vluchteling werd erkend heeft verzoekster zich bij haar nationale overheden in het bezit laten stellen van verschillende documenten en is zij vrijwillig teruggekeerd naar haar land van herkomst door gebruik te maken van haar persoonlijk paspoort om er minstens gedurende enkele dagen te verblijven zonder hierbij enig probleem te ondervinden.

Lees verder

13/05/2016

Intra-familiaal geweld

In de bestreden beslissing werd gesteld dat betrokkene geen aanspraak maken op de bescherming uit de bepalingen van artikel 11 §2, vierde lid van de vreemdelingenwet betreffende geweld in de familie omdat niet blijkt dat er sprake was van fysiek geweld tegen verzoekster. Samen met verzoekster merkt de Raad op dat intra-familiaal geweld verschillende vormen kan aannemen.

Lees verder

25/04/2016

Afghaanse NBMV

Het relaas van verzoeker dat hij onder druk zou zijn gezet en ontvoerd door de Taliban wordt ongeloofwaardig geacht, waardoor hem de vluchtelingenstatus wordt geweigerd. Verzoeker voegde echter aan zijn verzoekschrift een document toe van de dienst Tracing van het Rode Kruis, dat ter zake als een gezaghebbende organisatie dient te worden beschouwd, waaruit blijkt dat de familie van verzoeker effectief gekend is in het dorp waarvan hij beweert afkomstig te zijn.

Lees verder

12/04/2016

Vacante betrekking jurist - contractueel

Een vacature voor een ‘contractuele betrekking van jurist NL/FR voor de FOD IBZ ‘ werd op de site van Selor gepubliceerd.

Lees verder

Pagina's