Nieuws

08/07/2015

Facebook - bewijskracht

De Raad stelt samen met de verwerende partij vast dat de Facebook-pagina die verzoekster na haar aankomst in België heeft aangemaakt een geheel ander beeld schetst ten opzichte van het bijzonder kwetsbare profiel van de laaggeschoolde en getraumatiseerde jonge vrouw dat zij had ingeroepen in het kader van haar asielaanvraag.

Lees verder

30/06/2015

Indexering rolrecht

Het koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2015.

Lees verder

26/06/2015

Termijn om het grondgebied te verlaten

Een gemotiveerd verzoek tot verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten, zoals voorzien in artikel 74/14, §1, vierde lid van de vreemdelingenwet impliceert een gemotiveerd antwoord waarbij door de bevoegde staatssecretaris wordt ingegaan op de aangehaalde specifieke omstandigheden (RvV 30 maart 2015, nr. 142 327).

Lees verder

26/05/2015

Actueel belang

Verzoeker werd op 1 december 2014 onder escorte overgedragen aan Hongarije. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing werd genomen op grond van de Dublin III Verordening. Artikel 29, 3 van de Dublin III Verordening bepaalt als volgt: “Indien een persoon ten onrechte is overgedragen of indien een overdrachtbesluit in beroep of na bezwaar wordt vernietigd nadat de overdracht heeft plaatsgevonden, neemt de lidstaat die de overdracht heeft verricht, de betrokkene onmiddellijk terug.”

Lees verder

14/04/2015

Religieuze minderheid

De Raad brengt enerzijds in herinnering dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Duitsland t. Z. en Y. had gesteld dat “bij de individuele beoordeling van een verzoek strekkende tot het verkrijgen van de vluchtelingenstatus de autoriteiten van de asielzoeker redelijkerwijs niet mogen verwachten dat hij van bepaalde godsdienstige handelingen afziet” (HvJ, 5 september 2012, Duitsland t. Z en Y, C-71/11 en C-99/11).

Lees verder

18/03/2015

Beroepstermijn in uiterst dringende noodzakelijkheid

De beroepstermijn uit artikel 39/57, §1, derde lid van de vreemdelingenwet wordt vanaf een tweede verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel teruggebracht tot vijf dagen. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat aan verzoeker reeds op 1 januari 2015 een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) werd betekend. Verzoeker koos ervoor om te ontsnappen uit het gesloten centrum.

Lees verder

11/03/2015

Eerste voorzitter trekt aan alarmbel

Bij de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in 2007 werd uitgegaan van een instroom van 15.900 beroepen per jaar. Om deze instroom te kunnen verwerken kon de Raad beschikken over een personeelsbestand van 237 medewerkers, waaronder magistraten, griffiers en ondersteunend personeel.

In 2012, 2013 en 2014 werd de Raad echter geconfronteerd met een instroom van gemiddeld 26.313 beroepen per jaar. Hierdoor ontstond een achterstand van 27.000 beroepen en kan de Raad niet langer tijdig de rechtsbescherming bieden die vooropgesteld werd.

Lees verder

16/02/2015

Algemene Vergadering verduidelijkt de toepassing van artikel 9ter

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet omvat verschillende hypotheses. Enerzijds is er het geval van een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen.

Lees verder

02/02/2015

Motiveringsplicht

De verwerende partij betwist niet dat de raadsman van de verzoekende partij voorafgaand aan het nemen van de thans bestreden beslissing, een informeel verzoekschrift indiende waarin wordt gevraagd om alsnog de asielaanvraag te behandelen.

Lees verder

22/12/2014

Ebola-virus

De ingeroepen vrees voor besmetting door het Ebola-virus geeft geen aanleiding tot het bestaan van een behoefte aan internationale bescherming volgens de criteria uit artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag.

Lees verder

Pagina's