Vacante betrekking Nederlandstalig voorzitter

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat op 1 juni 2017 de betrekking van Nederlandstalig voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is bij adjunct-mandaat.

De titularis van het adjunct-mandaat van voorzitter wordt overeenkomstig artikel 39/24, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door de Koning aangewezen voor een mandaat van vijf jaar. Het mandaat is éénmaal hernieuwbaar.

Overeenkomstig artikel 39/23 van dezelfde wet, wordt de voorzitter aangewezen uit de leden van de Raad die ten minste vijf jaar benoemd zijn als rechter in vreemdelingenzaken of uit de ambtsdragers van de Raad van State bedoeld in artikel 69, 1° tot 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, die ten minste vijf jaar benoemd zijn in voornoemde hoedanigheid. Op het ogenblik dat het adjunct-mandaat van voorzitter daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 39/38 van voormelde wet van 15 december 1980.

De kandidaatstelling wordt per aangetekend schrijven gericht aan de heer T. Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Lambermontstraat 2, te 1000 Brussel, ten laatste op 21 april 2017. Bij hun kandidaatstellingen voegen de kandidaten een motivatiebrief, hun visie over het beheer van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en hun curriculum vitae.

03/04/2017