Nieuws

18/03/2015

Beroepstermijn in uiterst dringende noodzakelijkheid

De beroepstermijn uit artikel 39/57, §1, derde lid van de vreemdelingenwet wordt vanaf een tweede verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel teruggebracht tot vijf dagen. Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat aan verzoeker reeds op 1 januari 2015 een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) werd betekend. Verzoeker koos ervoor om te ontsnappen uit het gesloten centrum.

Lees verder

11/03/2015

Eerste voorzitter trekt aan alarmbel

Bij de oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in 2007 werd uitgegaan van een instroom van 15.900 beroepen per jaar. Om deze instroom te kunnen verwerken kon de Raad beschikken over een personeelsbestand van 237 medewerkers, waaronder magistraten, griffiers en ondersteunend personeel.

In 2012, 2013 en 2014 werd de Raad echter geconfronteerd met een instroom van gemiddeld 26.313 beroepen per jaar. Hierdoor ontstond een achterstand van 27.000 beroepen en kan de Raad niet langer tijdig de rechtsbescherming bieden die vooropgesteld werd.

Lees verder

16/02/2015

Algemene Vergadering verduidelijkt de toepassing van artikel 9ter

Artikel 9ter, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet omvat verschillende hypotheses. Enerzijds is er het geval van een vreemdeling die actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen.

Lees verder

02/02/2015

Motiveringsplicht

De verwerende partij betwist niet dat de raadsman van de verzoekende partij voorafgaand aan het nemen van de thans bestreden beslissing, een informeel verzoekschrift indiende waarin wordt gevraagd om alsnog de asielaanvraag te behandelen.

Lees verder

22/12/2014

Ebola-virus

De ingeroepen vrees voor besmetting door het Ebola-virus geeft geen aanleiding tot het bestaan van een behoefte aan internationale bescherming volgens de criteria uit artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag.

Lees verder

19/12/2014

Regionale analyse van de veiligheidssituatie

Uit een samenlezing van artikel 48/4 en 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet blijkt dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie vanuit juridisch oogpunt geen probleem vormt.

Lees verder

18/12/2014

Beroepstermijn

De beroepstermijn voorzien in artikel 39/57, §1, 3° van de vreemdelingenwet is enkel van toepassing op de beslissingen van niet-inoverwegingneming van een volgende asielaanvraag die getroffen werden door de commissaris-generaal.

Lees verder

14/11/2014

Grondwettelijke beginselen

De Grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie worden niet geschonden doordat een familielid van een burger van de Unie, die zelf Unieburger is, na het verstrijken van de termijn van drie maanden om de vereiste documenten neer te leggen over een bijkomende termijn van een maand beschikt.

Lees verder

04/11/2014

Arresten algemene vergadering

De Raad heeft zijn rechtspraak toegelicht in drie arresten van de algemene vergadering van 23 oktober 2013:

Lees verder

01/11/2014

Willekeurig geweld

De Raad werpt op dat blijkens de informatie die door de verwerende partij aan het rechtsplegingsdossier werd toegevoegd, de gewelddadige incidenten tussen gewapende groepen en tussen de gewapende groepen en het Malinese leger zich in het noorden van het land situeren.

Lees verder

Pagina's