Nieuws

12/10/2021

Vacature administratief assistent NL

De asiel- en migratiediensten organiseren een statutaire selectie voor Nederlandstalige administratief assistenten (niveau C). Ook voor de Raad zijn verschillende plaatsen vacant bij de griffie.

Meer informatie over de jobinhoud, competenties, het aanbod …  kan je vinden via deze link. Solliciteren kan tot en met vrijdag 22.10.2021.

Lees verder

05/10/2021

Advocaat als vertegenwoordiger van beide ouders van de minderjarige vreemdeling – tegenstrijdige belangen

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de ouders, als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige vreemdeling, tegenstrijdige belangen hebben. Desondanks verklaarde de advocaat aanvankelijk uitdrukkelijk dat hij werd aangesteld door beide ouders. Naderhand komt de advocaat evenwel terug op deze verklaring en verzoekt de Raad om, conform artikel 484 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtshandeling die hij in naam van de moeder van de minderjarige vreemdeling had gesteld, van onwaarde te laten verklaren.

Lees verder

05/10/2021

Doctoraatsonderzoek op de Raad

Mevr. Sara Lembrechts, onderzoekster aan de Universiteit Gent, zal het komende jaar veldwerk verrichten op de Raad in het kader van haar doctoraat over “Kinderrechten in de asielberoepsprocedures”.

Hiervoor zal zij wekelijks enkele dagen op de Raad doorbrengen waarbij ze, naast een analyse van de relevante rechtspraak, zal observeren hoe rechters en andere medewerkers van de Raad in contact komen en omgaan met kinderen en jongeren tijdens de asielberoepsprocedure.

Lees verder

21/09/2021

Versterking van de communicatiedienst

De communicatiedienst van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt versterkt met een bijkomende persmagistraat. Jean-François Hayez is sinds 2012 lid van de Raad en behoort tot de Franse taalrol (FR). Hij zal samen met Frédéric Tamborijn (NL) de (externe) communicatie van de Raad ter harte nemen.

Lees verder

10/09/2021

Verwerping van een navolgend verzoek om internationale bescherming – Goma – geen willekeurig geweld

De verzoekende partij brengt geen enkel nieuw element of feit aan dat de kans aanzienlijk groter maakt dat zij voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking komt.

Wat verzoekers gezondheidsproblemen betreft, beschikt noch de verwerende partij, noch de Raad over de bevoegdheid om een verzoek om de toekenning van de subsidiaire bescherming te onderzoeken dat gestoeld is op louter medische motieven.

Lees verder

31/08/2021

De Raad zoekt juristen

De Raad is op zoek naar juristen (m/v/x). Jobinhoud: Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

Lees verder

17/08/2021

IGO – Raad van State

De verzoekende partijen baseren zich op de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 2020, uitgesproken in Verenigde Kamers, over de inkomsten die voortvloeien uit de Inkomensgarantie voor Ouderen (hierna: IGO) van de Belgische referentiepersoon.

Lees verder

13/07/2021

Asiel en migratie zoekt 700 medewerkers

Verschillende federale instanties bevoegd voor asiel en migratie zijn op zoek naar 700 medewerkers. Ook de Raad heeft meerdere vacatures.

Interesse? Ga naar: https://www.werkenbijasielenmigratie.be/

Lees verder

25/06/2021

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie inzake gezinshereniging van vluchtelingen

Verzoekster is de moeder van een in België erkende ‘minderjarige’ Palestijnse vluchtelinge en had bij de Belgische vertegenwoordiging in Beiroet (Libanon) een visum gezinshereniging aangevraagd om haar dochter in België te vervoegen. Dit visum wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd. Volgens haar nationale wetgeving is de dochter van verzoekster immers gehuwd, en door dit huwelijk behoorde zij naar het oordeel van de Dienst Vreemdelingenzaken niet langer tot de gezinskern van haar ouders.

Lees verder

22/04/2021

Activiteitenverslag 2020

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overmaakt. U vindt hier het volledige jaarverslag voor het jaar 2020.

Lees verder

Pagina's