Nieuws

11/08/2016

Breuk in de familiale relaties

De Raad merkt enerzijds op dat de partner van verzoeker als vluchteling werd erkend. Bijgevolg dringt zich de vaststelling op dat het voor haar onmogelijk is om verzoeker te vervoegen in de Democratische Republiek Congo, zelfs niet voor een korte duur. Anderzijds stipt de Raad aan dat het inreisverbod werd opgelegd voor een duur van acht jaar gedurende dewelke de jonge kinderen van verzoeker wellicht de aanwezigheid van hun vader zullen moeten missen.

Lees verder

13/06/2016

Gebrek aan vrees - intrekking

Kort nadat zij als vluchteling werd erkend heeft verzoekster zich bij haar nationale overheden in het bezit laten stellen van verschillende documenten en is zij vrijwillig teruggekeerd naar haar land van herkomst door gebruik te maken van haar persoonlijk paspoort om er minstens gedurende enkele dagen te verblijven zonder hierbij enig probleem te ondervinden.

Lees verder

13/05/2016

Intra-familiaal geweld

In de bestreden beslissing werd gesteld dat betrokkene geen aanspraak maken op de bescherming uit de bepalingen van artikel 11 §2, vierde lid van de vreemdelingenwet betreffende geweld in de familie omdat niet blijkt dat er sprake was van fysiek geweld tegen verzoekster. Samen met verzoekster merkt de Raad op dat intra-familiaal geweld verschillende vormen kan aannemen.

Lees verder

25/04/2016

Afghaanse NBMV

Het relaas van verzoeker dat hij onder druk zou zijn gezet en ontvoerd door de Taliban wordt ongeloofwaardig geacht, waardoor hem de vluchtelingenstatus wordt geweigerd. Verzoeker voegde echter aan zijn verzoekschrift een document toe van de dienst Tracing van het Rode Kruis, dat ter zake als een gezaghebbende organisatie dient te worden beschouwd, waaruit blijkt dat de familie van verzoeker effectief gekend is in het dorp waarvan hij beweert afkomstig te zijn.

Lees verder

12/04/2016

Vacante betrekking jurist - contractueel

Een vacature voor een ‘contractuele betrekking van jurist NL/FR voor de FOD IBZ ‘ werd op de site van Selor gepubliceerd.

Lees verder

08/03/2016

Prejudiciële vragen Hof van Justitie van de Europese Unie

De Raad stelt vast dat de verblijfsaanvragen van familieleden (derdelanders) van statische Belgen niet in aanmerking worden genomen wanneer deze familieleden (derdelanders) onderworpen zijn aan een definitief inreisverbod, zonder dat rekening wordt gehouden met het gezinsleven, met het hoger belang van het kind, noch met het burgerschap van de Unie van de statische Belgen.

Lees verder

11/02/2016

Oekraïne - dienstweigering

Het HCR maakt een onderscheid tussen dienstweigering omwille van gewetensbezwaren (absolute of gedeeltelijke gewetensbezwaarden), dienstweigering omwille van een conflict dat indruist tegen de grondbeginselen van humaan gedrag en de dienstweigering gebaseerd op een gewetensbezwaar dat verbonden is aan de omstandigheden waarin de nationale militaire dienstplicht moet worden vervuld.

Lees verder

11/01/2016

Weigering verlenging verblijfsvergunning om medische redenen

Op grond van de neergelegde medische getuigschriften is de Raad van oordeel dat, hoewel de verbetering aannemelijk lijkt te zijn gemaakt, uit de gedane vaststellingen niet voortvloeit dat deze niet louter van voorbijgaande aard zou zijn.

Lees verder

04/12/2015

Veiligheidssituatie Bagdad

Uit de COI (Country of Origin Information) die aan het administratief dossier is toegevoegd blijkt dat de conflictsituatie in Irak sedert juli 2014 als een intern gewapend conflict dient te worden gekwalificeerd. Verzoeker, die in het bezit is van documenten, is een jonge man, geboren en getogen in Bagdad zodat de veiligheidssituatie in Bagdad moet beoordeeld worden.

Lees verder

04/11/2015

Fraus omnia corrumpit

Een algemeen rechtsbeginsel kan als autonome rechtsgrond worden aangewend om een bestuurlijke beslissing te onderbouwen. Artikel 42septies van de vreemdelingenwet vormt echter de wettelijke verankering van het algemeen rechtsbeginsel “fraus omnia corrumpit”, wat de beëindiging van het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie c.q. Belg betreft.

Lees verder

Pagina's