Veiligheidssituatie in het zuiden van Mali

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) heeft in vier arresten, uitgesproken in een samenstelling met drie rechters, de actuele veiligheidssituatie in het zuiden van Mali beoordeeld.

Op basis van de landeninformatie die door de partijen werd aangeleverd, stelde de Raad vast dat de veiligheidssituatie in het zuiden van Mali niet eenvormig is en dat onderscheid dient te worden gemaakt naargelang de verzoeker afkomstig is uit het district Bamako, de regio Kayes, de regio Sikasso of de regio Koulikoro.

Ingevolge een volledige en ex nunc-analyse van de situatie is de Raad tot het besluit gekomen dat er actueel in het district Bamako en in de regio Kayes geen situatie van willekeurig geweld heerst zoals omschreven door het Europese Hof van Justitie, hoewel de veiligheidssituatie volatiel is zodat deze van nabij dient te worden opgevolgd en de asielinstanties moet aanzetten tot grote voorzichtigheid bij het onderzoek van verzoeken om internationale bescherming van Malinese onderdanen die uit deze gebieden afkomstig zijn.

Wat de regio’s Sikasso en Koulikoro betreft werd daarentegen besloten dat er sprake is van een situatie van willekeurig geweld, die evenwel niet van die aard is dat elke burger in geval van terugkeer louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon. Voor deze verzoekers moeten persoonlijke elementen in acht worden genomen die specifiek voor de betrokkene het risico verhogen om slachtoffer te worden van het vigerende willekeurige geweld (RvV 28 oktober 2022, nrs. 279 690, 279 705, 279 715 en 279 716).

09/11/2022