Nieuws

22/12/2021

Vacature netwerkarchitect A2

De Raad is op zoek naar een netwerkarchitect A2. Als netwerkarchitect zet jij de next steps in onze digitale transformatie. Jij bouwt mee aan de digitale werkplek van morgen en tilt de prestaties van onze server- en netwerkinfrastructuur naar een hoger niveau.

Meer informatie over de inhoud van de functie vindt u op de website van Selor.

Lees verder

21/12/2021

Geen solide feitelijke basis in rapporten van de inlichtingendiensten

De Raad vernietigt de beslissingen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot beëindiging van het verblijf, tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod met een duur van 15 jaar.

Lees verder

10/12/2021

Louter schriftelijke procedure op vraag van de partijen

Vanaf 10  december 2021 zal de louter schriftelijke procedure niet enkel op initiatief van de rechter maar ook op verzoek van de partijen kunnen opgestart worden.

Lees verder

07/12/2021

Digitalisering van de Raad: J-Box

Vanaf 1 maart 2022 kunnen procedurestukken ook elektronisch van en naar de Raad worden verstuurd via J-Box. Een wijziging van de vreemdelingenwet  en het procedurereglement (PR RvV) (Wet van 30 juli 2021 en KB van 21 november 2021, B.S., 30/11/2021) creëert deze mogelijkheid.

Lees verder

25/11/2021

Abortus in Senegal

De Raad behandelt in dit arrest een specifiek gendergerelateerd vraagstuk en erkent de vluchtelingenstatus van een Senegalese vrouw die wegens een ondergane abortus geconfronteerd werd met bedreiging en geweldpleging. Het betrof een volgend verzoek om internationale bescherming.

Lees verder

12/10/2021

Vacature administratief assistent NL

De asiel- en migratiediensten organiseren een statutaire selectie voor Nederlandstalige administratief assistenten (niveau C). Ook voor de Raad zijn verschillende plaatsen vacant bij de griffie.

Meer informatie over de jobinhoud, competenties, het aanbod …  kan je vinden via deze link. Solliciteren kan tot en met vrijdag 22.10.2021.

Lees verder

05/10/2021

Advocaat als vertegenwoordiger van beide ouders van de minderjarige vreemdeling – tegenstrijdige belangen

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de ouders, als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige vreemdeling, tegenstrijdige belangen hebben. Desondanks verklaarde de advocaat aanvankelijk uitdrukkelijk dat hij werd aangesteld door beide ouders. Naderhand komt de advocaat evenwel terug op deze verklaring en verzoekt de Raad om, conform artikel 484 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtshandeling die hij in naam van de moeder van de minderjarige vreemdeling had gesteld, van onwaarde te laten verklaren.

Lees verder

05/10/2021

Doctoraatsonderzoek op de Raad

Mevr. Sara Lembrechts, onderzoekster aan de Universiteit Gent, zal het komende jaar veldwerk verrichten op de Raad in het kader van haar doctoraat over “Kinderrechten in de asielberoepsprocedures”.

Hiervoor zal zij wekelijks enkele dagen op de Raad doorbrengen waarbij ze, naast een analyse van de relevante rechtspraak, zal observeren hoe rechters en andere medewerkers van de Raad in contact komen en omgaan met kinderen en jongeren tijdens de asielberoepsprocedure.

Lees verder

21/09/2021

Versterking van de communicatiedienst

De communicatiedienst van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt versterkt met een bijkomende persmagistraat. Jean-François Hayez is sinds 2012 lid van de Raad en behoort tot de Franse taalrol (FR). Hij zal samen met Frédéric Tamborijn (NL) de (externe) communicatie van de Raad ter harte nemen.

Lees verder

10/09/2021

Verwerping van een navolgend verzoek om internationale bescherming – Goma – geen willekeurig geweld

De verzoekende partij brengt geen enkel nieuw element of feit aan dat de kans aanzienlijk groter maakt dat zij voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking komt.

Wat verzoekers gezondheidsproblemen betreft, beschikt noch de verwerende partij, noch de Raad over de bevoegdheid om een verzoek om de toekenning van de subsidiaire bescherming te onderzoeken dat gestoeld is op louter medische motieven.

Lees verder

Pagina's