Vacature Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken + wervingsreserve

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Ten einde deze vacante betrekking in te vullen en een reserve van geslaagden aan te leggen in overeenstemming met artikel 39/19, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, organiseert de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een selectieproef. De wervingsreserve is twee jaar geldig

Benoemingsvoorwaarden voor de betrekking

De benoeming gebeurt door de Koning uit een uitdrukkelijk gemotiveerde lijst met drie namen, voorgedragen door de Raad, nadat hij de ontvankelijkheid van de kandidaturen heeft onderzocht en de respectieve aanspraken en verdiensten van de kandidaten heeft vergeleken.
Niemand kan tot rechter in vreemdelingenzaken worden benoemd tenzij hij Belg, volle dertig jaar oud en doctor, licentiaat of master in de rechten is, en een nuttige juridische beroepservaring van ten minste vijf jaar kan doen gelden.

De algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen organiseert een selectieproef die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel.
I. Het schriftelijk deel omvat een proef waarbij de kandidaten worden getest op:
- hun grondige kennis van het administratief recht, met inbegrip van het vreemdelingenrecht, en van de bepalingen van het internationaal en Europees recht inzake asiel en migratie.
- hun vaardigheid om onderbouwde juridische oplossingen te kunnen formuleren
- hun juridisch denkvermogen
Om te slagen dient de kandidaat 50% te behalen op de schriftelijke proef.
Alleen de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. Voorafgaand aan de mondelinge proef kunnen de voor de schriftelijke proef geslaagde kandidaten worden onderworpen aan psychologische tests die worden uitgevoerd door externe experten.
Deze omvatten:
- een cognitief- analytische test
- een persoonlijkheidstest en interview met een psycholoog waarbij wordt gepeild of de kandidaat beschikt over de basisvaardigheden van een magistraat (besluitvaardigheid, integriteit, aanpassingsvermogen, plannen, organiseren en prioriteiten stellen, empathie en sociabiliteit, stressbestendigheid, samenwerken en collegialiteit, adequaat omgaan met macht, zelfreflectie).
De resultaten van de psychologische tests worden verwerkt in een rapport dat dienst doet als bijkomende bron van informatie voor de mondelinge proef.
II. Het mondelinge deel omvat:
Een interview met de leden van de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of een door de algemene vergadering aangestelde selectiecommissie.
Om door de algemene vergadering voorgedragen te worden als rechter in vreemdelingenzaken dient de kandidaat geschikt te worden bevonden na de mondelinge proef.

Functiecontext

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege ingesteld bij wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad is als enige bevoegd om uitspraak te doen, bij arrest, over de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Verloning

De wedde van rechter in vreemdelingenzaken wordt vastgesteld op euro 45.000 (aan te passen aan de huidige index 1,9999). Deze wordt verhoogd volgens de bepalingen van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, en de magistraten en de leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoals gewijzigd bij de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze wedde wordt aangevuld met een weddenbijslag van 3223 euro (aan te passen aan de huidige index 1,9999) voor deelname aan de wachtdienst en een weddenbijslag van 1487 euro (aan te passen aan de huidige index 1,9999), indien overeenkomstig artikel 73, § 2 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, het bewijs wordt geleverd van kennis van het Frans. Er wordt tevens een weddenbijslag van 1487 euro (aan te passen aan de huidige index 1,9999) toegekend, indien overeenkomstig artikel 73, § 3 van voormelde wetten, het bewijs wordt geleverd van een voldoende of grondige kennis van het Duits.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid worden de rechters in vreemdelingenzaken voor het leven benoemd. (Zie artikel 39/19, § 3, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
Indienen van kandidaatstellingen

De kandidaatstellingen moeten worden ingediend bij ter post aangetekende brief. De kandidaatstelling wordt gericht aan de heer M. Oswald, Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92/94, te 1030 Brussel, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de publicatie van de huidige oproep in het Belgisch Staatsblad (de poststempel geldt als bewijs).

Bij hun kandidaatstellingen voegen de kandidaten een motivatiebrief en hun curriculum vitae waaruit de aanspraken en verdiensten voldoende duidelijk blijken.
Meer informatie is te verkrijgen bij de heer M. Oswald, Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92/94, te 1030 Brussel, tel. 02-791 60 00.

Datum van de schriftelijke proef
De schriftelijke proef zal in beginsel doorgaan in de loop van de maand januari 2024.

Publicatie in Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2023
 

25/10/2023