Rechtsmacht van de Raad - Beslissing om een verblijfplaats aan te wijzen (artikel 7, vierde lid van de vreemdelingenwet)

In een arrest uitgesproken met drie rechters heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besloten dat een beroep dat wordt ingesteld tegen een vrijheidsbeperkende maatregel, in tegenstelling tot een beroep tegen een vrijheidsberovende maatregel, wel onder zijn rechtsmacht ressorteert. De mogelijkheid waarover een vreemdeling beschikt om de opheffing van een vrijheidsbeperkende maatregel te vragen aan de bevoegde minister sluit niet uit dat de Raad alsnog in alle onafhankelijkheid de wettigheid van een dergelijke maatregel onderzoekt (RvV 25 februari 2021 nrs. 250 009).

03/03/2021