Nieuws

01/03/2021

Een kwart miljoen uitspraken

Sinds zijn oprichting op 1 juni 2007 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een gemiddelde output gehad van meer dan 18.000 arresten per jaar. Iets meer dan 60 % van alle arresten werden uitgesproken in het zogeheten annulatiecontentieux, de overige 40 % in ‘volle rechtsmacht’.

Het 250.000ste arrest, dat op 25 februari 2021 werd geveld, betrof een uitspraak in ‘volle rechtsmacht’, waarbij het beroep gericht is tegen een beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS). Aan een Syrisch onderdaan werd internationale bescherming verleend.

Lees verder

25/02/2021

Verdere verfijning rechtspraak El Salvador

In deze drie zaken werden Salvadoraanse verzoekers om internationale bescherming slachtoffer van afpersing. Deze wijdverspreide praktijk bereikt in beginsel niet het vereiste minimumniveau van ernst en zal slechts in (zeer) uitzonderlijke gevallen als vervolging of ernstige schade in asielrechtelijke zin kunnen worden gekwalificeerd. Er dient dus rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van het individuele geval.

Lees verder

22/01/2021

Verbod op niet-essentiële reizen vs terugkeerbesluit

Het verbod op niet-essentiële reizen opgenomen in de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken staat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten niet in de weg en vormt hoogstens een tijdelijke belemmering om hieraan uitvoering te geven (RvV 13 november 2020, nr. 243 975; RvV 24 november 2020, nr. 244 736).

Lees verder

11/11/2020

Venezuela en El Salvador

De Verenigde Kamers van de Raad behandelden een aantal verzoeken om internationale bescherming van verzoekers uit Venezuela en El Salvador.

Lees verder

07/10/2020

Onderzoek van een medische regularisatie-aanvraag tijdens Dublinprocedure

De ambtenaar-geneesheer ging er in zijn advies vanuit dat het onderzoek van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de voor de verzoekende partij noodzakelijke zorgen en behandelingen diende te gebeuren in « het land van terugname » op basis van de Dublinverordening en dus in dit geval Italië. De verwerende partij maakte de keuze om de aanvraag enkel en alleen in functie van het land van overdracht te beoordelen en een beoordeling in functie van het land van herkomst van verzoekster achterwege te laten.

Lees verder

07/07/2020

Organisatie Dublinoverdracht

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt aan de vreemdeling, die het voorwerp uitmaakt van een beslissing waarin werd vastgesteld dat een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming, een informatiebrief over in het raam van de organisatie van de Dublinoverdracht. De verenigde kamers van de Raad stellen in een arrest vast dat deze informatiebrief geen aanvechtbare administratieve rechtshandeling is (RvV 2 juli 2020, nr. 237 902).

Lees verder

24/06/2020

Uitzonderlijk karakter van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid

De schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing in uiterst dringende noodzakelijkheid kan enkel worden gevorderd indien de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is (RvV 24 juni 2020, nr. 237 408).

Lees verder

23/06/2020

Algemeen statutair examen

Er wordt een algemeen statutair examen georganiseerd door Selor voor administratieve en technische assistenten bij de federale overheid.

Solliciteren kan tot en met 3 juli 2020.

Lees verder

25/05/2020

Activiteitenverslag 2019

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie overmaakt. 

In dit activiteitenverslag vindt u meer informatie over de organisatie van de Raad, een beknopte bespreking van de arresten genomen in algemene vergadering of in verenigde kamers en tenslotte de kerncijfers van de Raad voor het kalenderjaar 2019. 

Lees verder

06/05/2020

Bijzondere machtenbesluit nr. 19

Vandaag werd het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Lees verder

Pagina's