Nieuws

10/09/2021

Verwerping van een navolgend verzoek om internationale bescherming – Goma – geen willekeurig geweld

De verzoekende partij brengt geen enkel nieuw element of feit aan dat de kans aanzienlijk groter maakt dat zij voor de erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking komt.

Wat verzoekers gezondheidsproblemen betreft, beschikt noch de verwerende partij, noch de Raad over de bevoegdheid om een verzoek om de toekenning van de subsidiaire bescherming te onderzoeken dat gestoeld is op louter medische motieven.

Lees verder

31/08/2021

De Raad zoekt juristen

De Raad is op zoek naar juristen (m/v/x). Jobinhoud: Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

Lees verder

17/08/2021

IGO – Raad van State

De verzoekende partijen baseren zich op de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 2020, uitgesproken in Verenigde Kamers, over de inkomsten die voortvloeien uit de Inkomensgarantie voor Ouderen (hierna: IGO) van de Belgische referentiepersoon.

Lees verder

13/07/2021

Asiel en migratie zoekt 700 medewerkers

Verschillende federale instanties bevoegd voor asiel en migratie zijn op zoek naar 700 medewerkers. Ook de Raad heeft meerdere vacatures.

Interesse? Ga naar: https://www.werkenbijasielenmigratie.be/

Lees verder

25/06/2021

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie inzake gezinshereniging van vluchtelingen

Verzoekster is de moeder van een in België erkende ‘minderjarige’ Palestijnse vluchtelinge en had bij de Belgische vertegenwoordiging in Beiroet (Libanon) een visum gezinshereniging aangevraagd om haar dochter in België te vervoegen. Dit visum wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd. Volgens haar nationale wetgeving is de dochter van verzoekster immers gehuwd, en door dit huwelijk behoorde zij naar het oordeel van de Dienst Vreemdelingenzaken niet langer tot de gezinskern van haar ouders.

Lees verder

22/04/2021

Activiteitenverslag 2020

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overmaakt. U vindt hier het volledige jaarverslag voor het jaar 2020.

Lees verder

07/04/2021

De Raad zoekt Jobstudenten voor zomer 2021

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van:

Lees verder

12/03/2021

De bijstand en bescherming vanwege UNRWA is niet langer effectief in Gaza

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt dat de werkomstandigheden van UNRWA in Gaza dermate zijn verslechterd dat, hoewel het agentschap nog steeds formeel aanwezig is in Gaza, het in de praktijk zeer ernstige werkingsmoeilijkheden ervaart. De problemen  zijn van die aard dat de Palestijnse vluchtelingen, over het algemeen gesproken, niet langer kunnen rekenen op de bescherming en de bijstand van het agentschap in dit werkingsgebied.

Lees verder

03/03/2021

Rechtsmacht van de Raad - Beslissing om een verblijfplaats aan te wijzen (artikel 7, vierde lid van de vreemdelingenwet)

In een arrest uitgesproken met drie rechters heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besloten dat een beroep dat wordt ingesteld tegen een vrijheidsbeperkende maatregel, in tegenstelling tot een beroep tegen een vrijheidsberovende maatregel, wel onder zijn rechtsmacht ressorteert. De mogelijkheid waarover een vreemdeling beschikt om de opheffing van een vrijheidsbeperkende maatregel te vragen aan de bevoegde minister sluit niet uit dat de Raad alsnog in alle onafhankelijkheid de wettigheid van een dergelijke maatregel onderzoekt (RvV 25 februari 2021 nrs. 250 009).

Lees verder

02/03/2021

De Raad zoekt juristen.

De Raad is op zoek naar juristen (m/v/x). Jobinhoud: Je staat de magistraat bij voor de behandeling van beroepen die ter beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorgelegd werden om te verzekeren dat de wettelijke vormvoorschriften gevolgd worden en dat de dossiers voorzien zijn van de correcte juridische argumenten.

Meer informatie vindt u op selor.

Lees verder

Pagina's