Nieuws

16/01/2024

Kom jij ons team van de griffie versterken?

Even kennismaken…

Als dossierbeheerder word je tewerkgesteld op de griffie. De griffie staat onder leiding van de hoofdgriffier. De griffie bestaat uit vier diensten die elk een eigen takenpakket hebben: de griffie, het onthaal, de tolkendienst en de expeditie.

Lees verder

22/12/2023

Juridische grondslag

In vijf arresten onderzoekt de Algemene Vergadering van de Raad de wettigheid van beslissingen tot weigering van verblijf, van beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en beslissingen van weigering tot inoverwegingname van een gezinsherenigingsaanvraag, waarbij de betrokken vreemdeling onder inreisverbod staat.

Lees verder

25/10/2023

Vacature Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken + wervingsreserve

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Lees verder

23/10/2023

Word jij één van onze Nederlandstalige juristen?

De Raad is op zoek naar 9 Nederlandstalige juristen. Als attaché bij onze teams van rechters, griffiers en juristen krijg je de kans om aan gevarieerde dossiers te werken, waardoor je elke dag een andere ervaring opdoet. Je wordt omringd door een dynamisch, ervaren team waarop je kunt vertrouwen om je te helpen starten en je verder te ontwikkelen.

Lees verder

18/10/2023

Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de termijn voor vrijwillig vertrek uit de richtlijn 2008/115/EG

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vraagt zich naar aanleiding van enkele concrete gevallen af of het niet toekennen van een  termijn voor vrijwillig vertrek in het kader van een terugkeerbesluit, zoals voorzien in artikel 7.4 van de richtlijn 2008/115/EG, als een loutere uitvoeringsmodaliteit van dit terugkeerbesluit dient te worden beschouwd, die de rechtstoestand van de betrokken vreemdeling niet wijzigt gezien zijn illegaal verblijf, dan wel als een constitutief element ervan en dus als een aanvechtbare administratieve rechtshandeling.

Lees verder

26/09/2023

Uitvoeringsbesluit inzake ontheemden uit Oekraïne

De Raad verwerpt het beroep van een Azerbeidzjaans onderdaan, die zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van het Uitvoeringsbesluit 2022/382/EU van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, geweigerd zag.

Lees verder

30/08/2023

Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

De Raad wordt gevat met een vordering tot nietigverklaring tegen een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Na te hebben vastgesteld dat de enige categorie van ″familieleden″ die een geldig identiteitsdocument moet voorleggen om van gezinshereniging te kunnen genieten, die van de ascendenten van een Belgische minderjarige is, en na te hebben vastgesteld dat de parlementaire voorbereiding van de wet geen relevante toelichting geeft over de grondslag van dit verschil in behandeling, stelt de Raad de volgende preju

Lees verder

04/05/2023

Eritrea - schijnhuwelijk

De gemachtigde van de staatssecretaris weigerde een visum gezinshereniging dat door de echtgenote van een Eritrese erkende vluchteling werd aangevraagd. 

Lees verder

17/02/2023

Word een van onze volgende Nederlandstalige juristen

Dagelijks nemen verschillende overheidsdiensten in ons land beslissingen inzake asiel en migratie. Niet iedereen is het altijd eens met die beslissingen. In dat geval schieten onze juristen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in actie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen omtrent verzoeken om internationale bescherming of over beslissingen omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Lees verder

15/02/2023

Vacature rechters in vreemdelingenzaken (1 NL + 1 FR) + wervingsreserve

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter en een vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Lees verder

Pagina's