Aanvullende bijstandsstelsels

De inkomsten van de Belgische referentiepersoon die verkregen worden uit de “aanvullende bijstandsstelsels” dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen in het kader van gezinshereniging zoals bedoeld in artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet. Uit een onderzoek van het begrip “aanvullende bijstandsstelsels” leidt de Raad af dat de inkomensgarantie voor ouderen onder deze noemer valt. Het bedrag dat als inkomensgarantie voor ouderen wordt uitgekeerd, wordt bijgevolg niet mee in overweging genomen bij de berekening van de totaliteit van de bestaansmiddelen (RvV 13 juni 2014, nr. 125604; RvV 24 april 2014, nr. 122956)

01/09/2014