Wet op de versterking van de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zich in verenigde kamers uitgesproken over de wettigheid van een beslissing die een einde stelt aan het verblijf van een burger van de Unie waarbij toepassing werd gemaakt van de nieuwe wet van 24 februari 2017. Het beroep van een Franse onderdaan, die steeds in België woonde, werd verworpen. Het gaat om een veroordeelde multirecidivist die tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor zijn rol in de internationale drughandel. De Raad stelt vast dat uit de beslissing de uitzonderlijke ernst van de bedreiging blijkt die van de betrokkene uitgaat voor de nationale veiligheid. Tevens merkt de Raad op dat de beslissing in overeenstemming is met de Europese rechtspraak omdat deze gebaseerd is op een individueel onderzoek en blijk geeft van een deugdelijke belangenafweging (RvV 8 december 2017, nr. 196 353).

13/12/2017