Word een van onze volgende Nederlandstalige juristen

Dagelijks nemen verschillende overheidsdiensten in ons land beslissingen inzake asiel en migratie. Niet iedereen is het altijd eens met die beslissingen. In dat geval schieten onze juristen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in actie.

Deze geschillen kunnen gaan over beslissingen omtrent verzoeken om internationale bescherming of over beslissingen omtrent de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Als jurist krijg je dus behoorlijk wat op je bord, maar die verantwoordelijkheid kan jij aan. Jij bent klaar voor deze uitdaging. 
Want als jij je tanden ergens in vastbijt, laat je pas los als je antwoorden hebt. Alles toets je af aan de wet. Zo zorg jij voor eenheid en continuïteit in onze rechtspraak.

Laten we de beide functies even onder de loep nemen:

Jurist bij de kamers (9 plaatsen)

Als jurist ben je de rechterhand van de magistraat. Je helpt hem of haar met de analyse van de dossiers.

Zo laat je beide partijen, zowel de betrokken vreemdelingen als het bestuur, toe om hun standpunt te verdedigen. Je analyseert de procedurestukken, zoekt de correcte rechtspraak op en maakt een ontwerparrest. Je beschikt dan ook over uitstekende redactionele vaardigheden die jou in staat stellen tot het zelfstandig redigeren van een kwalitatieve, consistente, juridische tekst, met name  een ontwerparrest.

Onder leiding van de hoofdgriffier bied je maximale administratieve ondersteuning bij de voorbereiding van het dossier, bij de voorbereiding van de terechtzitting en bij de administratieve afhandeling van het arrest.

Je neemt ook zelf deel aan de terechtzittingen. Je maakt het proces-verbaal op en ondertekent mee de arresten.

Daarnaast neem je eventueel deel aan de wachtdienst voor beroepen die worden ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Asiel en migratie is een thema dat leeft. Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de recente wetgeving, de relevante rechtspraak en de rechtsleer. Hiertoe neem je de nodige initiatieven. De Raad biedt voldoende opportuniteiten om je bij te scholen.

Jurist bij de juridische dienst (1 plaats)

Als jurist bij de juridische dienst kom je terecht in een klein, dynamisch en tweetalig team.

Jouw focus zal liggen op de ondersteuning. Je ondersteunt het management, de griffie, de magistraten en de juristen van de RvV door proactief of reactief juridische analyses te maken en adviezen te geven over de evoluties in de rechtspraak en regelgeving

Als jurist op de juridische dienst heb je een veelzijdige job, met verschillende rollen.

Enerzijds zal je als analistrechtspraak en wetgeving opvolgen, analyseren en samenvatten. Asiel en migratie is een thema dat continu in beweging is. Je volgt de evoluties nauwgezet op door het lezen van vakliteratuur, het Belgisch Staatsblad, het Europees publicatieblad, de websites van de hogere rechtscolleges, externe databanken… en je communiceert helder en duidelijk over de nieuwigheden.

Daarnaast ben je ook adviseur. In die rol formuleer je correcte en gedocumenteerde juridische adviezen. Vaak gaat dit over specifieke thema’s in antwoord op vragen van de hiërarchie of andere diensten. 

Daarnaast ben je ook nog een informant en kennisbeheerder. Je wil jezelf graag blijven ontwikkelen en daarom krijg je de mogelijkheid om naar allerlei infosessies en vormingen te gaan over de evoluties binnen de materie. Zo blijf je ook op de hoogte en kan je steeds de meest relevante informatie gebruiken in je adviezen.

Als een ware communicator geef jij je opgedane kennis door en geef je vormingen aan een geïnteresseerd publiek van griffiemedewerkers, juristen en magistraten. Je hebt dan ook geen problemen met het spreken voor een publiek.

Tot slot kan je ook deelnemen aan de terechtzitting door je kandidaat te stellen voor de wachtdienst voor beroepen die worden ingediend bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

In beide functies staan de procedures van de vreemdelingenwetgeving (Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) centraal. Je hebt ook algemene kennis van het bestuursrecht en/of het (administratief) procesrecht.

Solliciteren via Selor t.e.m 6 maart 2023: https://www.selor.be/fr/emplois/job/ANG23053/Jurist-voor-de-Raad-voor-Vreemdelingenbetwistingen-ANG23053-m-v-x-

17/02/2023