Arresten algemene vergadering

De Raad heeft zijn rechtspraak toegelicht in drie arresten van de algemene vergadering van 23 oktober 2013:

In een eerste arrest neemt de Raad de rechtspraak van de Raad van State over, waarbij de verzoeker de bestaande samenhang tussen onderscheiden bestreden beslissingen die in één verzoekschrift worden aangevochten, moet aantonen. Indien deze samenhang niet kan worden vastgesteld, zal het beroep geacht worden tegen de eerste bestreden beslissing of tegen de belangrijkste beslissing te zijn gericht (RvV 23 oktober 2013, nr. 112576).

In een tweede arrest stelt de Raad dat het in het geval waarin de betrokkene na vernietiging van de beslissing met betrekking tot zijn verblijfsmachtiging terugvalt op een wettig verblijf, aangewezen is, voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, het bestreden bevel uit het rechtsverkeer te verwijderen via een vernietiging, ongeacht of deze maatregel destijds rechtsgeldig werd genomen of niet (RvV 23 oktober 2013, nr. 112609).

In een laatste arrest besluit de Raad dat krachtens artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet de bevoegdheid van de burgemeester inzake de uitvoering van politiewetten of -besluiten enkel kan worden overgedragen aan een schepen, en niet aan een gemeenteambtenaar. Er dient dan ook te worden besloten dat “de gemachtigde gemeenteambtenaar” in casu niet de bevoegdheid had om de bestreden beslissing te nemen (RvV 23 oktober 2013, nr. 112610).

04/11/2014