De bijstand en bescherming vanwege UNRWA is niet langer effectief in Gaza

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt dat de werkomstandigheden van UNRWA in Gaza dermate zijn verslechterd dat, hoewel het agentschap nog steeds formeel aanwezig is in Gaza, het in de praktijk zeer ernstige werkingsmoeilijkheden ervaart. De problemen  zijn van die aard dat de Palestijnse vluchtelingen, over het algemeen gesproken, niet langer kunnen rekenen op de bescherming en de bijstand van het agentschap in dit werkingsgebied.

Deze vaststelling brengt met zich mee dat Palestijnse verzoekers om internationale bescherming, die in Gaza de bijstand of bescherming genoten van UNRWA, in beginsel van rechtswege onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag vallen (RvV 24 februari 2021,nr. 249 784; RvV 25 februari 2021, nr. 249 930; RvV 11 maart 2021, nr. 250 868).

12/03/2021