Publicatiebeleid

Publicatiebeleid vanaf 1 november 2010

Vanaf 1 november 2010 worden alle arresten op de website gepubliceerd. Zo wil de Raad een representatiever beeld geven van zijn rechtspraak.

De enige uitzonderingen zijn:

  • intrekkingen
  • afwezigheden op de zitting
  • afstand
  • zonder voorwerp
  • onontvankelijk

Van de arresten die niet voor publicatie vatbaar zijn, wordt een beperkte staalkaart opgenomen.

Om de rechtspraak toegankelijker te maken, zullen bovendien regelmatig arresten op de startpagina van de website gepubliceerd worden.

Het zal voornamelijk gaan om:

  • arresten van de algemene vergadering;
  • arresten die de vaste rechtspraak in belangrijke mate wijzigen;
  • arresten die de belangstelling van de media wegdragen.

Publicatiebeleid vóór 1 november 2010

Vóór 1 november 2010 publiceerde de Raad enkel de arresten die voor de rechtspraktijk relevant waren.

Volgende arresten werden niet gepubliceerd:

1° arresten die geen belang hebben voor de rechtspraak of het juridisch onderzoek:

- de motivering is opgesteld volgens een standaardformule of een vormclausule;

- de arresten stemmen overeen met de bestaande rechtspraak. Periodiek wordt wel een staalkaart van deze arresten gepubliceerd;

2° arresten waarvan de publicatie de openbare orde of de veiligheid van personen in het gedrang kan brengen.

Volgende arresten werden wel gepubliceerd:

1° arresten waarvan de inhoud opschudding in de samenleving teweegbrengt of kan teweegbrengen of die de aandacht van de media of de belangstelling van de vakpers hebben getrokken;

2° arresten waarin een rechtsbegrip wordt uiteengezet, met andere woorden arresten waarin een rechtsregel geformuleerd of gewijzigd wordt;

3° arresten waarin de toegepaste interpretatiemethode leidt tot een ongebruikelijke toepassing van een rechtsregel op een geheel van feiten;

4° arresten waarin volkomen nieuwe argumenten worden aangevoerd;

5° arresten over de rechtsmacht en de bevoegdheid van de Raad;

6° arresten waarin vaste rechtspraak wordt bevestigd (zie hiervoor bij de negatieve criteria) of waarin de Raad afwijkt van het standpunt van een hoger rechtscollege of een andere oplossing weergeeft dan diegene die een hoger rechtscollege voorstelt;

7° arresten waarin een rechtsbeginsel, een beginsel van behoorlijk bestuur en/of een geheel van zaken van algemeen belang ter discussie worden gesteld.

Wettelijke basis

Het publicatiebeleid van de Raad is gebaseerd op artikel 39/65, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet:

“De uitspraken van de Raad zijn toegankelijk voor het publiek in de gevallen, in de vorm en onder de voorwaarden bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

De Raad zorgt voor de publicatie ervan in de gevallen, in de vorm en onder de voorwaarden bepaald bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.”

Deze bepalingen vinden hun concrete uitvoering in het Procedurereglement van de Raad (KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen):

“Art. 20. De arresten worden onder voorbehoud van depersonalisatie gepubliceerd behoudens een andersluidende beslissing van de eerste voorzitter van de Raad of een door hem aangewezen rechter.

De arresten worden niet gepubliceerd wanneer zij geen belang hebben voor de rechtspraak of het juridisch onderzoek of wanneer hun publicatie de openbare orde of de veiligheid van personen in het gedrang kan brengen.

De eerste voorzitter waakt er over dat het geheel van de voor de rechtspraktijk relevante rechtspraak op gedepersonaliseerde wijze ter beschikking staat op het in art. 21 bedoelde informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek.

Art. 21. De eerste voorzitter houdt rekening met de recente technologische ontwikkelingen bij het bepalen van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek waardoor dit kennis zal kunnen nemen van de arresten.”