Nieuws

01/03/2014

Duur van het inreisverbod

Artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. De gemachtigde van de staatssecretaris heeft op kennelijk onredelijke wijze gehandeld door een inreisverbod op te leggen voor de duur van de maximumtermijn zonder enig onderzoek naar of specifieke motivering omtrent de specifieke omstandigheden van het geval (RvV 19 februari 2014, nr. 119120).

Lees verder

06/01/2014

1 document, 2 beslissingen

Hoewel ze door middel van hetzelfde document ter kennis worden gebracht (bijlage 20), vormen een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied te verlaten van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen. Dit standpunt wordt ondersteund door de bepalingen van het vreemdelingenbesluit.

Lees verder

04/11/2013

Country of Origin Information

Een aantal aspecten van het vluchtrelaas van een Afghaan werden niet betwist zodat zijn bewering kwetsbaar te zijn bij recruteringspogingen van de Taliban in grote lijnen geloofwaardig is. Uit het geheel van de landeninformatie blijkt dat het begrip “gedwongen rekrutering” zeer eng werd gedefinieerd in het EASO-rapport van juli 2012, terwijl het UNHCR in een reactie stelt dat ook intimidatie en angst gebruikt worden om mensen te doen aansluiten bij de Taliban (RvV 5 september 2013, nr. 109122).

Lees verder

07/08/2013

Alle processtukken per aangetekend schrijven

Alle processtukken dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden aan de Raad. In casu gebeurde de kennisgeving waarmee de verzoekende partij haar intentie meedeelde om een synthesememorie neer te leggen per fax. Door de neerleging van een verzendingsbewijs van haar faxapparaat verkrijgt het faxbericht nog geen vaste datum. De verzoekende partij heeft bijgevolg niet aangetoond dat zij binnen de voorziene termijn kennis heeft gegeven van haar voornemen om een synthesememorie in te dienen waardoor het ontbreken van het vereiste belang werd vastgesteld (RvV 3 juli 2013, nr.

Lees verder

02/04/2013

100.000ste arrest

Op 28 maart 2013 rondde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de kaap van 100.000 arresten.

Lees verder

Pagina's