Nieuws

16/12/2016

Mededeling eerste voorzitter

De eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wenst te reageren op de kritiek die werd geuit op haar rechtscollege naar aanleiding van een arrest dat de tenuitvoerlegging geschorst heeft van een weigering van een visum en dat de Belgische Staat had opgedragen een visum of een laissez-passer aan een Syrisch gezin uit Aleppo af te geven.

Hierbij  benadrukt zij dat zij achter al haar rechters staat. Zij kan niet toelaten dat sommigen de Raad “rechterlijk activisme” of “wereldvreemdheid” verwijten.

Lees verder

13/12/2016

Weigering humanitair visum

Een christelijk Syrisch gezin uit Aleppo vraagt een visum met territoriaal beperkte geldigheid aan in toepassing van artikel 25 van de Visumcode “op humanitaire gronden, vanwege het nationale belang of gelet op internationale verplichtingen”. Deze visumaanvraag wordt geweigerd op grond van artikel 32 van de Visumcode. Tegen deze visumweigering wordt een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend.

Lees verder

09/12/2016

Voor een serene justitie

Alle magistraten bieden elke dag naar beste vermogen oplossingen voor concrete geschillen. Ze passen internationale verdragen, Europese regelgeving, nationale wetten of algemene beginselen toe op een individueel geval. Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behandelen we zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met de mondiale migratiebewegingen die een grote uitdaging vormen voor onze hedendaagse samenleving. Wij zijn ons daar wel degelijk ten volle van bewust.

Lees verder

28/11/2016

Richtlijnen indienen verzoekschrift tot schorsing bij UDN buiten kantooruren

Indien u van oordeel bent dat de uitspraak over een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel te laat zou komen als u via de gewone schorsingsprocedure een vordering zou indienen, kan u steeds een verzoekschrift tot schorsing bij Uiterst Dringende Noodzakelijkheid (UDN)  indienen. (meer praktische info over de procedure zelf vindt u in de FAQ).

Een UDN procedure kan op drie manieren ingediend worden:

Lees verder

04/11/2016

De imam uit Dison

Na beraad hebben de Verenigde Kamers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beroepen in het dossier van de imam uit Dison verworpen. De termijn om tegen deze arresten een eventueel administratief cassatieberoep in te stellen bij de Raad van State is nog niet verstreken waardoor de gevelde arresten momenteel nog niet definitief zijn. Verdere duiding volgt later.

Lees verder

18/10/2016

Artikel 39/68-3

Een beroep tegen een beslissing tot weigering van de verlenging van het verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en tegen een bevel om het grondgebied te verlaten werd gevolgd door een beroep tegen een onontvankelijkheidsbeslissing van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en tegen een bevel om het grondgebied te verlaten.

Lees verder

29/09/2016

Interpretatie van de uitsluitingsclausule

Verzoeker bekleedde een hoge functie binnen de Syrische administratie. De Raad is echter van oordeel dat verzoekers handelingen in zijn hoedanigheid van technisch directeur van de stedenbouwkundige dienst van de stad niet ressorteren onder de uitsluitingsclausule zoals voorzien in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Zijn activiteiten beperkten zich tot het verstrekken van technische adviezen en het bezorgen van gedetailleerde plannen van de stad.

Lees verder

12/08/2016

De imam uit Dison: wie deed wat ? De Raad geeft duiding

Op 9 augustus 2016 verscheen in de Standaard het artikel “Zoon van haatimam: vernietig de christenen” met als ondertitel “Theo Francken (N-VA) wil vader al anderhalf jaar het land uit”. Volgens dit artikel “(…) oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat het KB onvoldoende argumenten voor de uitwijzing (…) aanbracht.”  Ook Sudpresse bracht  diezelfde dag onder de titel  « Expulsé 2 fois... et toujours là !

Lees verder

11/08/2016

Breuk in de familiale relaties

De Raad merkt enerzijds op dat de partner van verzoeker als vluchteling werd erkend. Bijgevolg dringt zich de vaststelling op dat het voor haar onmogelijk is om verzoeker te vervoegen in de Democratische Republiek Congo, zelfs niet voor een korte duur. Anderzijds stipt de Raad aan dat het inreisverbod werd opgelegd voor een duur van acht jaar gedurende dewelke de jonge kinderen van verzoeker wellicht de aanwezigheid van hun vader zullen moeten missen.

Lees verder

13/06/2016

Gebrek aan vrees - intrekking

Kort nadat zij als vluchteling werd erkend heeft verzoekster zich bij haar nationale overheden in het bezit laten stellen van verschillende documenten en is zij vrijwillig teruggekeerd naar haar land van herkomst door gebruik te maken van haar persoonlijk paspoort om er minstens gedurende enkele dagen te verblijven zonder hierbij enig probleem te ondervinden.

Lees verder

Pagina's