Nieuws

30/01/2018

Burundi : de Raad houdt rekening met de aanbevelingen van een onderzoekscommissie van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties

In het kader van het onderzoek van het beroep tegen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus legde verzoeker een verslag neer van de onderzoekscommissie inzake Burundi van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Lees verder

09/01/2018

Nieuwe regeling indiening beroep UDN vanaf 15 januari 2018

De Raad zal geen onmiddellijk gevolg geven aan faxberichten ontvangen op de Raad op een werkdag tussen 17u en 8u s ’morgens, alsook tijdens de feestdagen of tijdens de  weekends. 

Bijgevolg, voor de beroepen die op een werkdag tussen 17u en 8u s ‘morgens, tijdens de feestdagen  of tijdens het weekend worden ingediend, dienen de verzoekende partijen die van oordeel zijn dat hun verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het een onmiddellijke reactie behoeft, telefonisch contact op te nemen met de wachtgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Lees verder

08/01/2018

Verblijfsrecht versus strafuitvoeringstraject

De Verenigde Kamers van de Raad deden uitspraak over de wettigheid van een beslissing die een einde stelt aan het verblijf van een Marokkaanse onderdaan wegens ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. De betrokken vreemdeling werd in een tijdsspanne van dertien jaar vijf keer correctioneel veroordeeld waarvan drie maal wegens inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen.

Lees verder

13/12/2017

Wet op de versterking van de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zich in verenigde kamers uitgesproken over de wettigheid van een beslissing die een einde stelt aan het verblijf van een burger van de Unie waarbij toepassing werd gemaakt van de nieuwe wet van 24 februari 2017. Het beroep van een Franse onderdaan, die steeds in België woonde, werd verworpen. Het gaat om een veroordeelde multirecidivist die tot vijf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor zijn rol in de internationale drughandel.

Lees verder

22/11/2017

Asielzoekers uit Bagdad : een individueel onderzoek is vereist

In twee arresten spreekt de Algemene Vergadering van de Raad zich uit over de beoordeling van het klimaat van geweld dat heerst in Bagdad.

De Algemene Vergadering overweegt dat het geweldsklimaat in Bagdad het gevolg is van een intern gewapend conflict en tot op zekere hoogte alle burgers zonder onderscheid kan treffen. De mate van het geweld is echter niet dermate hoog dat het voor elke burger, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een ernstige bedreiging  vormt.

Lees verder

09/10/2017

Planning van de vlucht met het oog op repatriëring is geen aanvechtbare rechtshandeling

De Raad werd gevat door een vordering, ingesteld door een Soedanees onderdaan die op 6 september 2017 onderworpen werd aan een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens. Ter terechtzitting zet de advocaat van verzoeker uiteen dat hij niet de beslissing van 6 september 2016 aanvecht, maar enkel de vlucht met bestemming Khartoum die voor 6 oktober 2017 was gepland.

Lees verder

26/09/2017

Afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten aan een Soedanees (Verenigde Kamers)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd afgeleverd aan een Soedanees die in de buurt van het Maximiliaanpark werd aangehouden.

Lees verder

19/09/2017

Plechtige installatie van dhr. Serge Bodart en dhr. Geert De Boeck

Op vrijdag 15 september 2017 installeerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tijdens een plechtige zitting zijn nieuwe Eerste Voorzitter en zijn nieuwe Voorzitter.

Lees verder

18/09/2017

De situatie van de Koerden in Turkije

Op grond van de door beide partijen aangebrachte informatie acht de Raad het duidelijk dat pro-Koerdische medewerkers van politieke partijen, van de media en van de openbare dienst of zij die als dusdanig worden aanzien, het voorwerp zijn geweest van gerichte vervolging door de overheid op het ganse Turkse grondgebied. De Raad merkt nog op dat de situatie van de Koerden uiterst precair lijkt in het zuidoosten van het land.

Lees verder

31/08/2017

Nieuwe eerste voorzitter en voorzitter

De heer Serge Bodart oefent vanaf  30 augustus 2017 het mandaat uit van korpschef als eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit voor een termijn van 5 jaar. De heer Geert De Boeck oefent vanaf 30 augustus 2017 het mandaat uit van voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en dit eveneens voor een termijn van 5 jaar.

Lees verder

Pagina's