Nieuws

14/11/2014

Grondwettelijke beginselen

De Grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie worden niet geschonden doordat een familielid van een burger van de Unie, die zelf Unieburger is, na het verstrijken van de termijn van drie maanden om de vereiste documenten neer te leggen over een bijkomende termijn van een maand beschikt.

Lees verder

04/11/2014

Arresten algemene vergadering

De Raad heeft zijn rechtspraak toegelicht in drie arresten van de algemene vergadering van 23 oktober 2013:

Lees verder

01/11/2014

Willekeurig geweld

De Raad werpt op dat blijkens de informatie die door de verwerende partij aan het rechtsplegingsdossier werd toegevoegd, de gewelddadige incidenten tussen gewapende groepen en tussen de gewapende groepen en het Malinese leger zich in het noorden van het land situeren.

Lees verder

01/10/2014

Vertegenwoordigheidsbevoegdheid advocaten lijst B

De vraag naar de vertegenwoordigings- bevoegdheid in rechte van de advocaten ingeschreven op de lijst B van de leden verbonden aan de Brusselse balie, is het voorwerp geweest van een analyse bij de Raad.

Lees verder

01/09/2014

Aanvullende bijstandsstelsels

De inkomsten van de Belgische referentiepersoon die verkregen worden uit de “aanvullende bijstandsstelsels” dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen in het kader van gezinshereniging zoals bedoeld in artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Lees verder

05/08/2014

Synthesememorie

Een nieuw argument waarvan de verzoekende partij niet aantoont dat het niet kon worden ingeroepen ten tijde van de indiening van het beroep, kan niet op ontvankelijke wijze worden aangevoerd in de synthesememorie. Bijgevolg worden enkel de overige ontvankelijke middelen uit de synthesememorie onderzocht (RvV 25 juli 2013, nr. 107200).

Lees verder

23/05/2014

Invoering van specifieke termijnen in het kader van de UDN-procedure

De wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (Belgisch Staatsblad 21 mei 2014) introduceert specifieke termijnen die van toepassing zijn in de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad: in principe 10 dagen, maar 5 dagen in bepaalde gevallen.

Lees verder

01/03/2014

Duur van het inreisverbod

Artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. De gemachtigde van de staatssecretaris heeft op kennelijk onredelijke wijze gehandeld door een inreisverbod op te leggen voor de duur van de maximumtermijn zonder enig onderzoek naar of specifieke motivering omtrent de specifieke omstandigheden van het geval (RvV 19 februari 2014, nr. 119120).

Lees verder

06/01/2014

1 document, 2 beslissingen

Hoewel ze door middel van hetzelfde document ter kennis worden gebracht (bijlage 20), vormen een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied te verlaten van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen. Dit standpunt wordt ondersteund door de bepalingen van het vreemdelingenbesluit.

Lees verder

04/11/2013

Country of Origin Information

Een aantal aspecten van het vluchtrelaas van een Afghaan werden niet betwist zodat zijn bewering kwetsbaar te zijn bij recruteringspogingen van de Taliban in grote lijnen geloofwaardig is. Uit het geheel van de landeninformatie blijkt dat het begrip “gedwongen rekrutering” zeer eng werd gedefinieerd in het EASO-rapport van juli 2012, terwijl het UNHCR in een reactie stelt dat ook intimidatie en angst gebruikt worden om mensen te doen aansluiten bij de Taliban (RvV 5 september 2013, nr. 109122).

Lees verder

Pagina's