Jobstudenten voor de griffie (juli + augustus 2023)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten ter ondersteuning van de griffie ( maand juli + maand augustus 2023):

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege.De RvV telt ongeveer 270 personeelsleden en 60 magistraten die onderverdeeld zijn in 11 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen (attachés). Meer informatie over de RvV en haar werking: http://www.cce-rvv.be/

De bevoegdheden van de RvV zijn onderverdeeld in twee grote luiken:

 • asiel en subsidiaire bescherming waar, in een procedure in volle rechtsmacht, de Raad bij wijze van arresten uitspraak doet over de beroepen die zijn ingediend tegen de beslissingen van de Commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • het vreemdelingencontentieux waar in een annulatieprocedure de Raad kennis neemt van de verzoeken tot schorsing en/of annulatie die zijn ingesteld tegen individuele beslissingen. Die zijn genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De griffie van de Raad is de dispatching van de dossiers. Hij is verdeeld in een “griffie volle rechtsmacht” en een        “griffie annulatie/schorsing” en bestaat uit ongeveer 70 administratief assistenten.

Voorwaarden:

 • Student zijn of diploma behaald hebben in juni.
 • Een blanco bewijs van goed zedelijk gedrag.
 • Minimum 18 jaar zijn in de maand voorafgaand aan de statdag van de studentenjob, dit om te kunnen worden aangeworven.
 • Aanwervingen gebeuren per volledige maand (juli of aug), telkens te beginnen op de eerste van de maand.

Taakomschrijving:

Het gaat voornamelijk om volgende taken:

 • Opstellen van standaardbrieven
 • Behandelen van inkomende en uitgaande briefwisseling
 • Dossiers ontvangen, nakijken, opvolgen van de voorziene procedures, inwinnen van de nodige informatie,  verzamelen van nodige documenten
 • Dossiers intern bezorgen aan de betrokken diensten
 • Telefoon aannemen
 • Betrokkenen informeren van de stand van zaken in een dossier/procedure
 • Beheren van het klassement: verzamelen van de te klasseren documenten, klasseren en verzorgen van de toegankelijkheid van het klassement
 • Coderen en invoeren van gegevens in geautomatiseerde bestanden om de verdere exploitatie van de gegevens te
 • vergemakkelijken

Ervaring:

Geen ervaring vereist

Profiel:

Volgende competenties zijn belangrijk voor de functie:

 • Je structureert je werk door prioriteiten te stellen en voert een veelheid aan verschillende taken op een
 • systematische manier uit.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid,
 • komt verbintenissen na.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

Pluspunten:

 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, …)
 • Basiskennis van de andere landstaal

Een goede motivatie is zeer belangrijk.

Verloning:

Aanwerving als niveau D administratief medewerker

Voordelen:

 • Recht op 2 verlofdagen/maand.
 • Tussenkomst woon-werkverkeer.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie betreffende de jobinhoud kan u terecht bij:

Dhr. Laurens Jans, attaché P&O, 02 791 61 90, laurens.jans@ibz.be

Mevr. Femke Broucke, diensthoofd P&O, 02 791 60 62, femke.broucke@ibz.be

Hoe solliciteren?

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht aan cce-rvvpo@ibz.be

Voor de maand juli: ten laatste tegen 15 mei 2023 inbegrepen.

Voor de maand augustus: ten laatste tegen 1 juni 2023 inbegrepen.

De RvV kan beslissen om een verkennend informeel gesprek te organiseren.

05/05/2023