Nieuws

24/05/2022

Willekeurig geweld in Mali

De Raad kent de subsidiaire beschermingsstatus toe aan twee onderdanen van Mali omwille van het willekeurige geweld in hun regio van herkomst, respectievelijk de noordelijke en de centrale regio van Mali.

Op basis van de door de partijen verstrekte informatie heeft de Raad vastgesteld dat de veiligheidssituatie in Mali onlangs belangrijke wijzigingen heeft ondergaan en ernstig is verslechterd, waardoor een herevaluatie van het niveau van het willekeurige geweld in Noord- en Centraal-Mali zich opdringt.

Lees verder

06/05/2022

Activiteitenverslag 2021

De eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt elk jaar een activiteitenverslag op dat hij overmaakt aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het activiteitenverslag voor het jaar 2021 werd op 24 maart 2022 ingediend bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en is nu online beschikbaar op de website van de Raad.

Lees verder

20/04/2022

Vacature rechters in vreemdelingenzaken (2 NL + 4 FR)

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er twee vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken en vier vacante betrekkingen van Franstalige rechter in vreemdelingenzaken zijn bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven zijn.

Lees verder

19/04/2022

De Raad zoekt jobstudenten

De Raad is op zoek naar jobstudenten voor deze zomer voor:

  • Ondersteuning onthaal:
    • juli – deadline 10 mei
    • augustus/september – deadline 10 juni
  • Juridische dienst – augustus / september – deadline 10 juni

De kandidaturen (motivatiebrief eventueel vergezeld van een CV) worden per mail gericht aan cce-rvvpo@ibz.fgov.be

Lees verder

04/04/2022

Afghanistan – machtsovername door de taliban

Voor het eerst sinds de machtsovername door de taliban in Afghanistan in augustus 2021 dient de Raad zich thans opnieuw ten gronde uit te spreken over verzoeken om internationale bescherming van onderdanen van Afghanistan.

Lees verder

01/03/2022

Verzendingen via J-Box

Vanaf 1 maart 2022 kunnen procedurestukken ook elektronisch van en naar de Raad worden verstuurd via J-Box. Een wijziging van de vreemdelingenwet  en het procedurereglement  (Wet van 30 juli 2021 en KB van 21 november 2021, B.S., 30/11/2021) creëert deze mogelijkheid.

Lees verder

25/02/2022

UDN via J-BOX

Let op ! Vanaf 1 maart 2022 kan een UDN-beroep niet langer via de fax, maar wel via de J-BOX-applicatie van het dp-a worden ingediend.

Advocaten die nog niet zouden zijn aangesloten, kunnen deze applicatie steeds activeren (24/7).

Via het beveiligde digitale platform van J-BOX stuurt u het UDN-verzoekschrift (PDF/A of ODT) naar volgende bestemmelingen:

RvV - Procedure Uiterst Dringend NL voor de Nederlandstalige procedure
CCE - Procédure Extrême Urgence FR voor de Franstalige procedure

Lees verder

18/02/2022

Link naar publieke bronnen

De Raad voor Vreemdelingebetwistingen wenst in herinnering te brengen dat wanneer een partij (verzoeker, Dienst Vreemdelingezaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, ...) naar publieke bronnen zoals verslagen van nationale of internationale organisaties verwijst (bv. EUAA, HRW, AI, CGVS, Nansen…), zij niet automatisch een papieren kopie van het verslag bij het administratief dossier hoeft te voegen. Het is aanvaard dat een link naar de elektronische versie op een website die publiek toegankelijk is, volstaat.

Lees verder

11/01/2022

Digitalisering van de Raad: J-Box

Vanaf 1 maart 2022 kunnen procedurestukken ook elektronisch van en naar de Raad worden verstuurd via J-Box.

Lees verder

22/12/2021

Luchtreiniging en ventilatie op de Raad.

Om de luchtkwaliteit in de publieke ruimten van de Raad te verbeteren, werden aan het onthaal en in elke zittingszaal luchtreinigers geplaatst. Luchtzuivering is  een goede aanvullende maatregel om het risico op virusoverdracht verder te beperken. Deze luchtzuiveraars verwijderen geurtjes, stofdeeltjes, allergenen, virussen en bacteriën uit de lucht. De publieke ruimten van de Raad zijn reeds voorzien van een ventilatiesysteem en de vensters worden voor, tijdens en na de zittingen opengezet om te ventileren. Via CO2-meter wordt regelmatig de luchtkwaliteit gemeten.

Lees verder

Pagina's