Nieuws

06/05/2020

Bijzondere machtenbesluit nr. 19

Vandaag werd het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Lees verder

04/05/2020

Verlenging coronamaatregelen tot en met 18 mei 2020

Omwille van de epidemie die ons land teistert is de werking van de RvV aangepast. Alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 18 mei 2020 zijn uitgesteld naar een latere datum. Tot dan zullen enkel terechtzittingen doorgaan in het kader van de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid en in het kader van de versnelde procedures.

Voor het overige zal de RvV zijn werkzaamheden verderzetten.

Lees verder

15/04/2020

Verlenging coronamaatregelen

De Nationale Veilligheidsraad heeft de verstrengde coronamaatregelen van woensdag 18 maart verlengd met twee weken van 19 april tot en met zondag 3 mei 2020. Dit betekent dat de zittingen tot en met 3 mei worden uitgesteld naar een latere datum. De overige maatregelen voorzien in het vorig bericht blijven van toepassing.

Lees verder

08/04/2020

Vacature jobstudenten zomer 2020

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is op zoek naar jobstudenten voor de ondersteuning van:

Lees verder

28/03/2020

Verlenging coronamaatregelen

De Nationale Veilligheidsraad heeft de verstrengde coronamaatregelen van woensdag 18 maart verlengd met twee weken tot en met zondag 19 april. Dit betekent dat de zittingen tot en met 19 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum. De overige maatregelen voorzien in het vorig bericht blijven van toepassing.

Lees verder

19/03/2020

Aangepaste werking van de Raad

Omwille van de epidemie die ons land teistert zal de werking van de RvV in de komende weken aangepast worden.

De RvV herhaalt dat alle geplande reguliere terechtzittingen tot en met 5 april 2020 worden uitgesteld naar een latere datum.

Lees verder

13/03/2020

Bijkomende maatregelen ter vermijding van de verdere verspreiding van COVID-19

Om een verdere verspreiding van COVID-19  tegen te gaan neemt de RvV een aantal preventieve maatregelen.

Lees verder

26/02/2020

Vacature Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven zal zijn.

Lees verder

30/01/2020

Prejudiciële vraag over de geldigheid van afgeleid Unierecht

De Raad merkt op dat er een ongelijke behandeling lijkt te bestaan, die strijdig is met de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de Grondrechten, tussen familieleden-derdelanders, naargelang zij beschouwd worden als familielid van een burger van de Unie op grond van richtlijn 2004/38/EG of gezinshereniging genieten met een derdelander op grond van richtlijn 2003/86/EG.

Lees verder

18/12/2019

Het beginsel ‘eenheid van gezin’ doet geen recht ontstaan op internationale bescherming

De Algemene Vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sprak zich uit over twee beroepen die  respectievelijk werden ingediend door een minderjarige vreemdeling die ten laste was van een in België erkende vluchtelinge en door een ascendent van een in België erkende vluchtelinge.

De Raad is van oordeel dat deze personen individueel niet in aanmerking kwamen voor internationale bescherming. Zij beriepen zich overigens op een ‘recht’ op internationale bescherming als naaste familieleden van een erkend vluchteling.

Lees verder

Pagina's