Nieuws

29/06/2018

Kindvriendelijke rechtspraak

De Raad spreekt een arrest uit dat een minderjarige van 13 jaar oud, al dan niet met bijstand van een volwassene, zou kunnen volgen en begrijpen, in overeenstemming met de richtsnoeren voor een kindvriendelijke justitie van de Raad van Europa (RvV 28 juni 2018, nr. 206 213).

Lees verder

09/06/2018

Dublin-overdracht naar Griekenland : geen vrijbrief, maar evenmin een principieel verbod

De Algemene Vergadering van de Raad heeft de vordering tot schorsing van een overdrachtsbesluit van een asielzoeker naar Griekenland verworpen. Dit overdrachtsbesluit werd door de Dienst Vreemdelingenzaken getroffen in toepassing van de Europese Dublin III-Verordening.

De Raad stelt enerzijds vast dat er nog steeds problemen bestaan inzake de asielprocedure en de opvangomstandigheden in Griekenland, maar dat er actueel geen sprake meer is van systeemfouten die elke overdracht van een asielzoeker naar dit land verhinderen.

Lees verder

17/05/2018

Verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn

De Dublin III-Verordening bepaalt welke Europese lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming en onder welke voorwaarden een asielzoeker desgevallend aan een andere lidstaat dient te worden overgedragen.

Een impliciete beslissing om de overdrachtstermijn van 6 maanden tot maximaal 18 maanden te verlengen (artikel 29.2 van de Dublin III-Verordening) is een aanvechtbare administratieve rechtshandeling.

Lees verder

17/05/2018

Privacyverklaring

Op 25 mei gaat de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel GDPR genoemd, in werking.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van groot belang.

Lees verder

04/04/2018

Subsidiaire bescherming : persoonlijke omstandigheden

Er wordt niet betwist dat de woning van verzoekers in Bagdad werd geconfisqueerd door een legerafdeling. Uit niets blijkt dat het mogelijk zou zijn om met behulp van een advocaat een rechtszaak aan te spannen tegen deze legerafdeling, zoals de commissaris-generaal poneert. Evenmin wordt in twijfel getrokken dat verzoekers soenniet zijn. Blijkens de informatie vervat in het administratief dossier lopen soennieten in Bagdad grotere risico’s om slachtoffer te worden van meer individuele vormen van geweld door de sjiitische milities.

Lees verder

22/03/2018

Activiteitenverslag 2017

Jaarlijks stelt de Eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een activiteitenverslag op dat hij aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie overmaakt. U vindt hier het volledige jaarverslag voor het jaar 2017.

Lees verder

12/03/2018

Toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn en de Dublin III-Verordening

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken een illegaal verblijvende vreemdeling wenst over te dragen aan de Europese lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, dient toepassing gemaakt te worden van de Dublin III-verordening, met inbegrip van alle daarin vervatte procedures en waarborgen. Dit geldt ook wanneer de vreemdeling, die eerder een asielaanvraag had ingediend in een andere Europese lidstaat, in België geen nieuwe asielaanvraag indient. Het is onwettig om dan een terugkeerbesluit te nemen dat deze procedure en deze waarborgen niet eerbiedigt.

Lees verder

01/03/2018

‘Specifieke omstandigheden eigen aan de zaak’ bij belangenafweging in het kader van het recht op gezinsleven

De Verenigde Kamers van de Raad dienden na te gaan of de staatssecretaris zorgvuldig te werk was gegaan bij het treffen van een beslissing tot beëindiging van het verblijf van een vreemdeling omwille van ernstige redenen van openbare orde in het licht van diens recht op privé- en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM.

Lees verder

12/02/2018

Vacante betrekking Nederlandstalig rechter

De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is.

Lees verder

09/02/2018

De beslissing tot terugleiding naar de grens is een aanvechtbare rechtshandeling

Een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), dat gepaard gaat met een beslissing tot terugleiding naar de grens, waarbij uitdrukkelijk wordt voorzien dat de betrokkene niet zal worden teruggeleid naar zijn land van herkomst én waarbij een land van bestemming wordt bepaald waarnaar de betrokken vreemdeling zal worden teruggeleid, laat niet toe dat de betrokken vreemdeling naar een ander land dan het aangeduide land van bestemming wordt teruggeleid.

Lees verder

Pagina's