Nieuws

31/01/2019

Handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties

De Raad bevestigt de uitsluiting van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus van een Marokkaanse onderdaan. Volgens de Raad bestaan er effectief ernstige redenen om te veronderstellen dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

Lees verder

24/01/2019

De Raad in cijfers - maandelijkse update

Vanaf 2019 publiceert de Raad maandelijks de belangrijkste en meest recente statistieken op zijn website. U vindt deze statistieken onder RvV - De Raad in cijfers - Actuele cijfers.  Op de eerste pagina vindt u er het aantal ingediende beroepen en uitgesproken arresten terug per jaar en per procedure - volle rechtsmacht of annulatie - over de afgelopen jaren, vervolgens het aantal ingediende beroepen en uitgesproken arresten per maand, alsook het maandgemiddelde.

Lees verder

18/01/2019

Palestijn uit Gaza - recent gewijzigde toestand

De Raad beveelt bijkomende onderzoeksmaatregelen omwille van de wijziging van de toestand sedert de beslissing van de commissaris-generaal.

Beide partijen bevestigen het belang van de toegankelijkheid van de grensovergang via Rafah bij de beoordeling van de verzoeken om internationale bescherming van Palestijnen uit Gaza.

Lees verder

21/12/2018

Openbare orde en nationale veiligheid

Wanneer het verblijf van een vreemdeling slechts kan worden beëindigd door de bevoegde minister, kan een eventueel daarop volgende beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten ook enkel worden genomen door deze minister. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is, in deze situatie, bovendien alleen mogelijk op de specifiek daartoe bepaalde rechtsgrond.

Lees verder

29/11/2018

Beslissing tot terugleiding naar de grens van een Rwandees onderdaan

Uit de landenrapporten die verzoeker heeft aangebracht blijkt dat de algemene situatie in Rwanda voor tegenstanders van het regime zorgwekkend is. Er moet evenwel worden nagegaan of verzoeker een risicoprofiel heeft zoals beschreven in deze rapporten.

Lees verder

16/11/2018

Verwijdering van een vreemdeling die een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid naar Marokko

Louter op basis van zijn gedrag kan worden besloten dat een vreemdeling een dergelijk gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid dat een beëindiging van diens verblijf en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten gerechtvaardigd zijn. Het is niet vereist dat de betrokken vreemdeling reeds effectief werd veroordeeld.   

Lees verder

31/10/2018

Geen hoogdringendheid indien een eerste verzoek om internationale bescherming in behandeling is.

De Raad heeft geoordeeld dat indien een eerste verzoek om internationale bescherming nog in behandeling is, de vreemdeling die deze aanvraag heeft ingediend de hoogdringendheid niet kan inroepen bij een vordering tot schorsing van een verwijderingsmaatregel door te betogen dat de tenuitvoerlegging van deze maatregel imminent is. Het verzoek om internationale bescherming schorst immers van rechtswege de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel.

Lees verder

31/10/2018

Bevestiging van een beslissing tot uitsluiting van internationale bescherming.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt in zijn arrest (RvV 31 oktober 2018,  nr. 211842)  de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus van een Rwandees staatsburger om het begaan van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid tijdens de 1994 genocide in Rwanda .

Lees verder

03/10/2018

Minderjarige Servische asielzoekers

Minderjarige Servische Roma-kinderen dienden vanuit het gesloten centrum asielaanvragen in. Omdat Servië als een veilig land van herkomst wordt aanzien, beschouwde de commissaris-generaal deze asielaanvragen als kennelijk ongegrond. Er bestaat een vermoeden dat asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst geen risico lopen op vervolging of ernstige schade. De asielzoekers kunnen dit vermoeden omkeren door aannemelijk te maken dat, in hun specifieke geval, dit land niet ‘veilig’ is.

Lees verder

24/09/2018

Recent verblijf

De commissaris-generaal is van oordeel dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende medewerkingsplicht door niet alle informatie te verstrekken waarover hij beschikte om zijn recente herkomst te bepalen. Hij leidt eruit af dat verzoeker “niet op afdoende wijze aannemelijk heeft gemaakt dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming” zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Lees verder

Pagina's