Nieuws

21/12/2018

Openbare orde en nationale veiligheid

Wanneer het verblijf van een vreemdeling slechts kan worden beëindigd door de bevoegde minister, kan een eventueel daarop volgende beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten ook enkel worden genomen door deze minister. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is, in deze situatie, bovendien alleen mogelijk op de specifiek daartoe bepaalde rechtsgrond.

Lees verder

29/11/2018

Beslissing tot terugleiding naar de grens van een Rwandees onderdaan

Uit de landenrapporten die verzoeker heeft aangebracht blijkt dat de algemene situatie in Rwanda voor tegenstanders van het regime zorgwekkend is. Er moet evenwel worden nagegaan of verzoeker een risicoprofiel heeft zoals beschreven in deze rapporten.

Lees verder

16/11/2018

Verwijdering van een vreemdeling die een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid naar Marokko

Louter op basis van zijn gedrag kan worden besloten dat een vreemdeling een dergelijk gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid dat een beëindiging van diens verblijf en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten gerechtvaardigd zijn. Het is niet vereist dat de betrokken vreemdeling reeds effectief werd veroordeeld.   

Lees verder

31/10/2018

Geen hoogdringendheid indien een eerste verzoek om internationale bescherming in behandeling is.

De Raad heeft geoordeeld dat indien een eerste verzoek om internationale bescherming nog in behandeling is, de vreemdeling die deze aanvraag heeft ingediend de hoogdringendheid niet kan inroepen bij een vordering tot schorsing van een verwijderingsmaatregel door te betogen dat de tenuitvoerlegging van deze maatregel imminent is. Het verzoek om internationale bescherming schorst immers van rechtswege de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel.

Lees verder

31/10/2018

Bevestiging van een beslissing tot uitsluiting van internationale bescherming.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt in zijn arrest (RvV 31 oktober 2018,  nr. 211842)  de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus van een Rwandees staatsburger om het begaan van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid tijdens de 1994 genocide in Rwanda .

Lees verder

03/10/2018

Minderjarige Servische asielzoekers

Minderjarige Servische Roma-kinderen dienden vanuit het gesloten centrum asielaanvragen in. Omdat Servië als een veilig land van herkomst wordt aanzien, beschouwde de commissaris-generaal deze asielaanvragen als kennelijk ongegrond. Er bestaat een vermoeden dat asielzoekers die afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst geen risico lopen op vervolging of ernstige schade. De asielzoekers kunnen dit vermoeden omkeren door aannemelijk te maken dat, in hun specifieke geval, dit land niet ‘veilig’ is.

Lees verder

24/09/2018

Recent verblijf

De commissaris-generaal is van oordeel dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende medewerkingsplicht door niet alle informatie te verstrekken waarover hij beschikte om zijn recente herkomst te bepalen. Hij leidt eruit af dat verzoeker “niet op afdoende wijze aannemelijk heeft gemaakt dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming” zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Lees verder

29/06/2018

Kindvriendelijke rechtspraak

De Raad spreekt een arrest uit dat een minderjarige van 13 jaar oud, al dan niet met bijstand van een volwassene, zou kunnen volgen en begrijpen, in overeenstemming met de richtsnoeren voor een kindvriendelijke justitie van de Raad van Europa (RvV 28 juni 2018, nr. 206 213).

Lees verder

09/06/2018

Dublin-overdracht naar Griekenland : geen vrijbrief, maar evenmin een principieel verbod

De Algemene Vergadering van de Raad heeft de vordering tot schorsing van een overdrachtsbesluit van een asielzoeker naar Griekenland verworpen. Dit overdrachtsbesluit werd door de Dienst Vreemdelingenzaken getroffen in toepassing van de Europese Dublin III-Verordening.

De Raad stelt enerzijds vast dat er nog steeds problemen bestaan inzake de asielprocedure en de opvangomstandigheden in Griekenland, maar dat er actueel geen sprake meer is van systeemfouten die elke overdracht van een asielzoeker naar dit land verhinderen.

Lees verder

17/05/2018

Verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn

De Dublin III-Verordening bepaalt welke Europese lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming en onder welke voorwaarden een asielzoeker desgevallend aan een andere lidstaat dient te worden overgedragen.

Een impliciete beslissing om de overdrachtstermijn van 6 maanden tot maximaal 18 maanden te verlengen (artikel 29.2 van de Dublin III-Verordening) is een aanvechtbare administratieve rechtshandeling.

Lees verder

Pagina's