Nieuws

22/12/2014

Ebola-virus

De ingeroepen vrees voor besmetting door het Ebola-virus geeft geen aanleiding tot het bestaan van een behoefte aan internationale bescherming volgens de criteria uit artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag.

Lees verder

19/12/2014

Regionale analyse van de veiligheidssituatie

Uit een samenlezing van artikel 48/4 en 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet blijkt dat een beoordeling per regio van de veiligheidssituatie vanuit juridisch oogpunt geen probleem vormt.

Lees verder

18/12/2014

Beroepstermijn

De beroepstermijn voorzien in artikel 39/57, §1, 3° van de vreemdelingenwet is enkel van toepassing op de beslissingen van niet-inoverwegingneming van een volgende asielaanvraag die getroffen werden door de commissaris-generaal.

Lees verder

14/11/2014

Grondwettelijke beginselen

De Grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie worden niet geschonden doordat een familielid van een burger van de Unie, die zelf Unieburger is, na het verstrijken van de termijn van drie maanden om de vereiste documenten neer te leggen over een bijkomende termijn van een maand beschikt.

Lees verder

04/11/2014

Arresten algemene vergadering

De Raad heeft zijn rechtspraak toegelicht in drie arresten van de algemene vergadering van 23 oktober 2013:

Lees verder

01/11/2014

Willekeurig geweld

De Raad werpt op dat blijkens de informatie die door de verwerende partij aan het rechtsplegingsdossier werd toegevoegd, de gewelddadige incidenten tussen gewapende groepen en tussen de gewapende groepen en het Malinese leger zich in het noorden van het land situeren.

Lees verder

01/10/2014

Vertegenwoordigheidsbevoegdheid advocaten lijst B

De vraag naar de vertegenwoordigings- bevoegdheid in rechte van de advocaten ingeschreven op de lijst B van de leden verbonden aan de Brusselse balie, is het voorwerp geweest van een analyse bij de Raad.

Lees verder

01/09/2014

Aanvullende bijstandsstelsels

De inkomsten van de Belgische referentiepersoon die verkregen worden uit de “aanvullende bijstandsstelsels” dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen in het kader van gezinshereniging zoals bedoeld in artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Lees verder

05/08/2014

Synthesememorie

Een nieuw argument waarvan de verzoekende partij niet aantoont dat het niet kon worden ingeroepen ten tijde van de indiening van het beroep, kan niet op ontvankelijke wijze worden aangevoerd in de synthesememorie. Bijgevolg worden enkel de overige ontvankelijke middelen uit de synthesememorie onderzocht (RvV 25 juli 2013, nr. 107200).

Lees verder

23/05/2014

Invoering van specifieke termijnen in het kader van de UDN-procedure

De wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (Belgisch Staatsblad 21 mei 2014) introduceert specifieke termijnen die van toepassing zijn in de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad: in principe 10 dagen, maar 5 dagen in bepaalde gevallen.

Lees verder

Pagina's